Dokument archiwalny

Załączniki do wniosku dla przedsiębiorcy o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Krakowa w celu wykonania zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska, realizowanego na zasadach określonych w:


Wzory oświadczeń i formularzy dla przedsiębiorcy:

 1. Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
 2. Oświadczenie w sprawie otrzymanej pomocy de minimis i innej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych.
 3. Oświadczenie, że Wnioskodawca poinformuje o otrzymaniu pomocy de minimis i każdej innej pomocy na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowanych.
 4. Oświadczenie dotyczące działalności w sektorze transportu drogowego.
 5. Formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 6. Oświadczenie w sprawie pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej i innej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych.
 7. Oświadczenie, że Wnioskodawca poinformuje o otrzymaniu pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej i każdej innej pomocy na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowanych.
 8. Oświadczenie dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy.
 9. Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 10. Oświadczenie w sprawie otrzymanej pomocy publicznej.
 11. Oświadczenie dotyczące sfinansowania kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną, w sposób zgodny z dopuszczalną maksymalną intensywnością określoną rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej.
 12. Oświadczenie przedsiębiorcy, że nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych z godnie z przepisami o rachunkowości.