Dokument archiwalny

Nabór wniosków w ramach programu Ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla miasta Krakowa pod nazwą
„Krakowski program małej retencji wód opadowych” na rok 2014


Gmina Miejska Kraków ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, obejmujących wykonanie systemów deszczowych do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych realizowane na zasadach określonych w programie „Krakowski program małej retencji wód opadowych” uchwalonego uchwałą nr LXXX/1223/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 roku, zwanej dalej uchwałą.

1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa

Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na dofinansowanie kosztów koniecznych obejmujących:

 • koszty zakupu i montażu urządzeń wchodzących w skład systemu deszczowego do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych,
 • koszty modernizacji istniejącej instalacji w celu umożliwienia podłączenia ww. systemu do gromadzenia wody deszczowej.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są:

 • podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  • osoby fizyczne,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • osoby prawne,
  • przedsiębiorcy,
 • jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

3. Wysokość dotacji

Maksymalna wysokość dotacji wynosić będzie:

 • 50 % poniesionych kosztów na realizację zadania objętego Programem, lecz nie więcej niż 5000 zł.

Ponadto, informuje się że:

 • wysokość przyznanej dotacji podana zostanie w § 3 ust 1 umowy, której wzór stanowił będzie załącznik do ogłoszenia o udzieleniu dotacji na dany rok, zgodnie z wynikami pracy komisji zaakceptowanymi przez Prezydenta Miasta Krakowa.
 • Dotacja wypłacana będzie po zakończeniu realizacji zadania i przyjęciu prawidłowego rozliczenia w wysokości nie większej niż poniesione koszty i przyznana dotacja podana w § 3 ust 2 umowy.

4. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia ogłoszenia naboru wniosków.

Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do Urzędu Miasta Krakowa.

Wniosek może być złożony w Urzędzie Miasta Krakowa, Kancelarii Magistratu pl. Wszystkich Świętych 3/4 lub w Punkcie Obsługi Mieszkańców os. Zgody 2 - pokój 7, jak również przesłany na adres: Wydział Kształtowania Środowiska UMK, 31-949 Kraków, os. Zgody 2.

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańców os. Zgody 2 - pokój 7, Kancelarii Magistratu pl. Wszystkich Świętych ¾. 

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu

1) Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2014 roku.

2) Wnioski złożone w danym miesiącu komisja rozpatruje po zakończeniu tego miesiąca. Czas rozpatrywania tych wniosków nie przekracza 60 dni, licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca.

3) Pozostałe wnioski rozpatrzone zostaną pod warunkiem pozyskania dodatkowych środków. Informacja o pozyskaniu dodatkowych środków i wznowieniu prac komisji zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Czas rozpatrywania tych wniosków nie przekracza 60 dni, licząc od pierwszego dnia podania do publicznej wiadomości o wznowieniu pracy Komisji.

6. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji

Weryfikacja wniosków dokonywana będzie według kryteriów określonych w uchwale. Przyjmuje się, że ich kolejność określona została według hierarchii ważności (wielkości efektu ekologicznego).

Informuje się, że:

1) efekt ekologiczny, to ilość zretencjonowanej wody deszczowej wyrażonej w [m3], obliczony wg wzoru,

2) sposób wykorzystania wód deszczowych na terenie nieruchomości w wyniku wdrożenia programu „Krakowski program małej retencji wód opadowych”, nie może powodować niekorzystnych zmian stosunków wodnych na działkach sąsiednich.

7. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 przypadająca na dotacje do zadań z zakresu ochrony środowiska wynosi 300 000 zł. Ww. wysokość środków może ulec zmianie po uchwaleniu przez Radę Miasta Krakowa takiej zmiany.

8. Wzór umowy o udzielenie dotacji

Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji, zwanej dalej umową. Wzór umowy określający zasady jej realizacji jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa

9. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji

Beneficjent jest zobowiązany do realizacji zadania po zawarciu umowy w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych oraz rozliczenia dotacji w ciągu 14 dni od zakończenia prac jednak nie później niż do dnia 15 listopada 2014 roku. Przekazanie dotacji na realizację zadania nastąpi po jego zakończeniu i akceptacji prawidłowego rozliczenia. Dla rozliczenia dotacji beneficjent przedkłada prawidłowo wypełniony wniosek o rozliczenie dotacji i wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z zapisami umowy, pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji.

Wzór wniosku jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa

10. Informacja o środkach odwoławczych

Przyznanie dotacji odbywa się do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2014. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.

Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

11. Dodatkowe informacje

Dotacja udzielana jest na rzecz podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja nie może być wykorzystana na:

 • dokumentację sporządzaną w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano-wykonawczy montażu instalacji),
 • zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego.

Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz podwójnego finansowania).

UWAGA:

W przypadku braku środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie miasta Krakowa możliwe jest wstrzymanie wypłat przyznanej dotacji.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska UMK lub pod numerem telefonu: (12) 616-88-48, (12) 616-88-90.