Historia sporządzenia planu STARE PODGÓRZE - KALWARYJSKA Logo
 

Powierzchnia planu - 11,5 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XIII Podgórze

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 6 listopada 2013 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXXVIII/1306/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STARE PODGÓRZE - KALWARYJSKA" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2013 r., poz. 6826 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 6 grudnia 2013 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Obszar planu znajduje się pomiędzy ulicami Smolki, Legionów Piłsudskiego, planem "Bulwary Wisły" a granicą terenów przeznaczonych do zainwestowania określonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. W granicach planu znajduje się między innymi ciąg handlowo-usługowy przy ulicy Kalwaryjskiej, historyczna zabudowa wzdłuż ul. Kalwaryjskiej, ul. Zamoyskiego a także wzdłuż przecznic od tych ulic, jak również budynek klubu sportowego Korona oraz Plac Niepodległości. Jest to plan o charakterze porządkującym i ochronnym, obejmujący obszar o wysokich wartościach historycznych i kulturowych w części północnej zurbanizowanej, a w części południowej o wartościach kompozycyjnych i przyrodniczych. Jego celem jest zachowanie tych wyjątkowych wartości, które decydują o klimacie i atrakcyjności Starego Podgórza. Obszar objęty planem skupia nie tylko funkcje mieszkaniowe, usługowe i sportowe, ale przede wszystkim staje się nowym obszarem publicznego, kulturalnego życia miasta. Warunkiem funkcjonowania tego obszaru jest jego atrakcyjna przestrzeń publiczna, a także czytelność układu urbanistycznego oraz różnorodność i jakość programu usługowego".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

PowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip