Obowiązujący plan STARE PODGÓRZE - KALWARYJSKA Logo
 

Powierzchnia planu - 11,5 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XIII Podgórze

Lokalizacja



UCHWAŁA NR LXXXVIII/1306/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STARE PODGÓRZE - KALWARYJSKA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 21 listopada 2013 r., poz. 6826.

Plan obowiązuje od dnia 6 grudnia 2013 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 6 listopada 2013 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 21 listopada 2013 r., poz. 6826 - ogłoszenie uchwały Nr LXXXVIII/1306/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2013 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)



plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGN



strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznych


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Obszar planu znajduje się pomiędzy ulicami Smolki, Legionów Piłsudskiego, planem "Bulwary Wisły" a granicą terenów przeznaczonych do zainwestowania określonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. W granicach planu znajduje się między innymi ciąg handlowo-usługowy przy ulicy Kalwaryjskiej, historyczna zabudowa wzdłuż ul. Kalwaryjskiej, ul. Zamoyskiego a także wzdłuż przecznic od tych ulic, jak również budynek klubu sportowego Korona oraz Plac Niepodległości.
Jest to plan o charakterze porządkującym i ochronnym, obejmujący obszar o wysokich wartościach historycznych i kulturowych w części północnej zurbanizowanej, a w części południowej o wartościach kompozycyjnych i przyrodniczych. Jego celem jest zachowanie tych wyjątkowych wartości, które decydują o klimacie i atrakcyjności Starego Podgórza.
Obszar objęty planem skupia nie tylko funkcje mieszkaniowe, usługowe i sportowe, ale przede wszystkim staje się nowym obszarem publicznego, kulturalnego życia miasta. Warunkiem funkcjonowania tego obszaru jest jego atrakcyjna przestrzeń publiczna, a także czytelność układu urbanistycznego oraz różnorodność i jakość programu usługowego.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip