Historia sporządzenia planu PROKOCIM - BIEŻANOWSKA Logo
 

Powierzchnia planu - 41,5 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT ROZWOJU MIAST (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW) w Krakowie


W dniu 26 czerwca 2013 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXVII/1124/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PROKOCIM - BIEŻANOWSKA" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 10 lipca 2013 r. poz. 4448 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 25 lipca 2013 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Granice planu obejmują tereny północnego Prokocimia, wchodzącego w skład Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim. Tereny te usytuowane są pomiędzy ulicą Bieżanowską a linią kolejową Kraków - Tarnów, na odcinku od ulicy Gierymskich do cmentarza komunalnego Prokocim. Jest to rejon przede wszystkim zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności, w głównej mierze budownictwa jednorodzinnego. Ze względu jednak na istniejące rezerwy terenów niezabudowanych oraz kontekst przestrzenny w postaci nieodległych osiedli wielorodzinnych z wysoką, 11-kondygnacyjną zabudową, istnieje zagrożenie, że chaotyczne zainwestowanie realizowane w trybie indywidualnych decyzji administracyjnych zaburzy ład przestrzenny i doprowadzi do nadmiernej intensyfikacji zabudowy niezgodnej z charakterem osiedla. Polityka przestrzenna Miasta zawarta w Studium przewiduje w tym rejonie kontynuację istniejących form zagospodarowania i jedynie plan miejscowy może zapewnić realizację tych zamierzeń".

W określonym w ogłoszeniu Prezydenta Miasta Krakowa terminie, nie wpłynęły żadne WNIOSKI do planu.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

PowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip