Historia sporządzenia planu BRONOWICE MAŁE - TETMAJERA Logo

Powierzchnia planu - 188,5 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VI Bronowice

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 24 października 2012 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LIX/813/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRONOWICE MAŁE - TETMAJERA" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2012 r., poz. 4664 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 7 grudnia 2012 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do nieobowiązującej wersji planu

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan obejmuje tereny położone w północno-zachodniej części Krakowa, ograniczone ulicami Pasternik, Groszkową, Katowicką, Balicką, Witkiewicza oraz zachodnią granicą Krakowa. W granicach przedmiotowego obszaru znajdują się m.in. południowo-wschodnie obrzeża Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz układ dawnej wsi Bronowice Małe z historycznymi zespołami dworskimi Lucjana Rydla i Kazimierza Tetmajera. Atrakcyjna lokalizacja i relatywnie duże obszary dotychczas niezabudowane wpływają na duże zainteresowanie inwestorów obszarem Bronowic Małych. Ze względu na dużą wartość przyrodniczą, krajobrazową i historyczną obszar ten wymaga wprowadzenia zasad zagospodarowania przestrzennego poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą relacje z terenami otaczającymi, kształtowanie przestrzeni publicznych i systemów zieleni oraz obsługę komunikacyjną i powiązania z układem komunikacyjnym miasta".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 8 stycznia 2010 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 9 lutego 2010 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 384/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2010 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 9 września 2011 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 20 września do 19 października 2011 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 29 września 2011 r.
 7. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 2 listopada 2011 r.
 8. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu miejscowego planu - Zarządzenie Nr 2778/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2011 r.
 9. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 3 kwietnia 2012 r.
 10. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 14 lutego do 13 marca 2012 r.
 11. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonej części projektu planu - 21 lutego 2012 r.
 12. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 lutego 2012 r. o przedłużeniu terminu ponownego wyłożenia części projektu planu do 2 kwietnia 2012 r.
 13. Termin składania uwag do ponownie wyłożonej części projektu planu - do 16 kwietnia 2012 r.
 14. Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonej części projektu planu - Zarządzenie Nr 1189/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2012 r.
 15. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 22 czerwca 2012 r.
 16. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 3 lipca do 31 lipca 2012 r.
 17. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonej części projektu planu - 5 lipca 2012 r.
 18. Termin składania uwag do ponownie wyłożonej częśći projektu planu - do 14 sierpnia 2012 r.
 19. Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonej części projektu miejscowego planu - Zarządzenie Nr 2345/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2012 r.
 20. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2644/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2012 r.
 21. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 10 października 2012 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 22. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 24 października 2012 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr LIX/813/12 w sprawie uchwalenia planu.
 23. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2012 r., poz. 5524.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(4) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 2644/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2012 r.

DRUK NR 947:
- w dniu 10 października 2012 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 24 października 2012 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr LIX/813/12 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z uzasadnieniem)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 3 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 4


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LVIII - 10 października 2012 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LIX - 24 października 2012 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(3) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY W CZĘŚCI DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 3 lipca do 31 lipca 2012 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 6 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 5 MB)

dokument pdf-tekstInformacja o dyskusji publicznej z dnia 5 lipca 2012 r.

(2) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY W CZĘŚCI DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 14 lutego do 13 marca 2012 r. - wyłożenie przedłużono do 2 kwietnia 2012 r.

(TERMIN WYŁOŻENIA ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY OGŁOSZENIEM PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 24 lutego 2012 r. - odnośnik do strony ogłoszeń):

PROJEKT WYKŁADANY od dnia 24 lutego 2012 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 11 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 9 MB)


PROJEKT WYKŁADANY do dnia 23 lutego 2012 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 9 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 9 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(2) przeprowadzonej w dniu 21 lutego 2012 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 20 września do 19 października 2011 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 7 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 5 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(1) przeprowadzonej w dniu 29 września 2011 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(3) PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 3 lipca do 31 lipca 2012 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 6 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 7 MB)

(2) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 14 lutego do 13 marca 2012 r. - wyłożenie przedłużono do 2 kwietnia 2012 r.

(TERMIN WYŁOŻENIA ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY OGŁOSZENIEM PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 24 lutego 2012 r. - odnośnik do ogłoszenia):

PROGNOZA WYKŁADANA od dnia 24 lutego 2012 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 6 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 22 MB)


PROGNOZA WYKŁADANA do dnia 23 lutego 2012 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 6 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 8 MB)

(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 20 września do 19 października 2011 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 6 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 7 MB)

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(5) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 22 czerwca 2012 r.

o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w związku z rozpatrzeniem uwag złożonych do projektu planu.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i uchwały Nr LXXXIII/1090/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2009 r. zmienionej Uchwałą Nr LXXXVIII/1162/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.

zawiadamiam

o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego ponownego wyłożenia do publicznego wglądu.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 3 lipca do 31 lipca 2012 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach:

- wtorki: od 13:30 do 15:30
- poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 10:00 do 12:00.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie kolejnego wyłożenia) udostępniony będzie również na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w zakresie wprowadzonych zmian, zostanie przeprowadzona w dniu 5 lipca 2012 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Dietla, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie części podlegającej wyłożeniu, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2012 r. – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 (Dziennik Podawczy – pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje zmianę przeznaczenia terenu dotychczas oznaczonego symbolem KD/D.10 oraz zmianę parametrów w zakresie terenów oznaczonych symbolami MN/U.2.9, U.2.2, U.2.3 i U.2.7:

I. Zmianę załączników graficznych (zał. nr 1 i 2 do uchwały) w zakresie linii rozgraniczających tereny o różnym sposobie przeznaczenia i oznaczeń identyfikacyjnych i nieprzekraczalnej linii zabudowy wyłącznie w części wyróżnionej na rysunkach kolorem.

II. Zmianę tekstu planu:

1) w § 15 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz pkt 3 w zakresie terenów KD/D.10 i KD/D.16;
2) w § 21 ust. 10 i 11 w zakresie wskaźnika powierzchni terenu biologicznie czynnej i wskaźnika powierzchni zabudowy dla terenu MN/U.2.9;
3) w § 22 ust. 9 i 10 w zakresie wysokości zabudowy dla terenów U.2.2 i U.2.3 oraz wskaźnika powierzchni terenu biologicznie czynnej i wskaźnika powierzchni zabudowy dla terenu U.2.7;
4) w § 32 ust. 1 pkt. 1 lit. e w zakresie terenów KD/D.

(4) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 24 lutego 2012 r.

o przedłużeniu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10 w związku z pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i uchwały Nr LXXXIII/1090/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2009 r. zmienionej Uchwałą Nr LXXXVIII/1162/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.

zawiadamiam

o przedłużeniu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W związku z nieujęciem zmiany wynikającej z uwzględnienia jednej z uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedłuża się wyłożenie do dnia 2 kwietnia 2012 r.

Zmiana dotyczy włączenia działki nr 354/2 obr. 40 Krowodrza do nowego terenu MW.8 - zgodnie z Zarządzeniem Nr 2778/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2011 r. W pozostałym zakresie projekt planu jest wykładany w części zgodnie z Ogłoszeniem z dnia 3 lutego 2012 r.

Wyłożenie trwać będzie do dnia 2 kwietnia 2012 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach:

- wtorki: od 13:30 do 15:30
- poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 10:00 do 12:00.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie ponownie wykładanym) udostępniony będzie również na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dlatego uwagi do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie części podlegającej wyłożeniu, należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2012 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

(3) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2012 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w związku z rozpatrzeniem uwag złożonych do projektu planu.

Na podstawie art. 17 pkt 10 w związku z pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i uchwały Nr LXXXIII/1090/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2009 r. zmienionej Uchwałą Nr LXXXVIII/1162/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie zmian wynikających: z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu, w zakresie uzyskanych uzgodnień oraz w związku ze sprostowaniem oczywistej omyłki graficznej - korekta nieprzekraczalnej linii zabudowy.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 14 lutego do 13 marca 2012 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach:

- wtorki: od 13:30 do 15:30
- poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 10:00 do 12:00.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie ponownie wykładanym) udostępniony będzie również na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w zakresie wprowadzonych zmian, zostanie przeprowadzona w dniu 21 lutego 2012 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, Sala Obrad, początek o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dlatego uwagi do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie części podlegającej wyłożeniu, należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2012 r. (PRZEDŁUŻENIE TERMINU WYŁOŻENIA OGŁOSZENIEM z dnia 24 lutego 2012 r.) - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

W związku ze zmianami przeznaczenia części terenów dotychczas oznaczonych następującymi symbolami: MN.2.1, MN.2.2, MN.2.3, MN.2.4, MN.2.9, MN.2.10, MN.2.11, MN.2.12, MN.3.4, MN.3.5, MN.3.7, MW.1, MN/U.1.2, MN/U.2.3, MN/U.2.4, MN/U.2.6, MN/U.2.7, MN/U.2.8, U.2.2, U.2.3, U.2.6, U.2.7, Up, R.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6, ZP.6, ZI.1, ZI.2, KD/GP, KD/L.3, KD/L.4, KD/D.9, KD/D.10, KD/D.17, KDW.2, KK.2, KK.3, KK.4, KK.5 wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje:

I. Tekst planu w całości.
II. Zmiany załączników graficznych (załącznik nr 1 i 2 do uchwały) wyłącznie w części wyróżnionej na rysunkach kolorem, w zakresie:
1) układu komunikacyjnego polegające na:
a) likwidacji dróg dojazdowych dotychczas oznaczonych symbolami: KD/D.9, KD/D.13;
b) korekcie przebiegu dróg dotychczas oznaczonych symbolami: KD/GP, KD/D.9, KD/D.10, KD/D.11, KD/D.12, KD/D.17, KDW.2;
c) zmniejszeniu szerokości dróg dotychczas oznaczonych symbolami: KD/L.4, KD/D.10 (wschodni odcinek), KD/D.12;
d) nadaniu drodze dojazdowej dotychczas oznaczonej symbolem KD/D.17 (obejmującej ulice: Balicka, Wernyhory, Katowicka i Jabłonkowska - pomiędzy ul. Balicką a terenem kolejowym) oznaczenia KD/D.13;
2) likwidacji linii rozgraniczających w terenach zamkniętych (element informacyjny);
3) linii rozgraniczających i oznaczeń identyfikacyjnych, w tym wydzielenie nowych terenów i nadanie im oznaczeń: MW.1, MW.8 i MW.9 oraz nadaniu dotychczas oznaczonym terenom innych oznaczeń: MN.2.3 otrzymuje symbol MN.2.4, a MW.1 otrzymuje symbol MN.2.3;
4) linii rozgraniczającej Tereny Kolejowe w terenach: MN/U.1.2, MN/U.2.6, MN/U.2.7, MN/U.2.8, U.2.6, U.2.7, Up, KD/L.4, KD/L.7, KD/D.13 i KD/D.16 oraz związaną z tym likwidację Terenów Zieleni Izolacyjnej - ZI.1 i ZI.2;
5) nieprzekraczalnej linii zabudowy;
6) zasięgu i nazwy strefy ochrony pośredniej ujęcia wody z rzeki Rudawy;
7) oznaczenia obszarów występowania osuwisk i wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w terenie Uks.

(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 9 września 2011 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i uchwały Nr LXXXIII/1090/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2009 r. zmienionej Uchwałą Nr LXXXVIII/1162/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 20 września do 19 października 2011 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4, w godzinach:

- wtorki: od 14:00 do 16:00
- poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 11:00 do 13:00.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera" zostanie przeprowadzona w dniu 29 września 2011 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, sala 303, początek o godz. 15:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa, w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2011 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 8 stycznia 2010 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera".

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały nr LXXXIII/1090/09 z dnia 21 października 2009 r. zmienionej Uchwałą nr LXXXVIII/1162/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera".

Obszar objęty sporządzanym planem obejmuje tereny położone w północno-zachodniej części Krakowa, ograniczone ulicami: Pasternik, Groszkową, Katowicką, Balicką, Witkiewicza oraz zachodnią granicą Krakowa.
Szczegółowe granice obszaru objętego sporządzanym planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek dostępny również na stronie internetowej: http://planowanie.um.krakow.pl
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa, w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 12 stycznia 2010 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz aktualne oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr LIX/813/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr LXXXVIII/1162/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIII/1090/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 3. Uchwała Nr LXXXIII/1090/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 2644/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia


 2. Zarządzenie Nr 2345/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(3) (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstWykaz pism nie będących uwagami (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 1189/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2) (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstWykaz pism nie będących uwagami (wyłączona jawność)*


 4. Zarządzenie Nr 2778/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia


  Wykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1):  dokument pdf-tekstZałącznik 1 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik 2  (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik 3  (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik 4  (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik 5  (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik 6  (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik 7  (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik 8  (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik 9  (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik 10 (wyłączona jawność)*


 5. Zarządzenie Nr 384/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 148/2012 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2012 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera" (Druk nr 947):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 32/2011 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 18 kwietnia 2011 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 3. Opinia Nr 191/2009 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIII/1090/09 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo góryPowrótPowrót do obowiązującej wersji planu  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip