Obowiązujący plan BRONOWICE MAŁE - TETMAJERA Logo
 

UWAGA:
1) W dniu 7 grudnia 2012 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utraciła moc obowiązywania część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "II KAMPUS AGH"Odnośnik do planu
2) Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 maja 2013 r. (sygn. akt II SA/Kr 261/13) została stwierdzona nieważność uchwały Nr LIX/813/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRONOWICE MAŁE - TETMAJERA" w zakresie:
I. części tekstowej obejmującej: § 5 ust. 1 pkt 4 lit. a słowa: "MN.2.10", "MN.2.12"; § 5 ust. 1 pkt 4 lit. b słowa: "MW.1", "MW.2", "MW.3", "MW.4", "MW.5", "MW.6", "MW.7", "MW.8"; § 5 ust. 1 pkt 4 lit. c słowa: "MN/U.1.1", "MN/U.2.1", "MN/U.2.2", "MN/U.2.5", "MN/U.2.6", "MN/U.2.7", "MN/U.2.8", "MN/U.2.9";  § 5 ust. 1 pkt d słowa: "U.1.1", "U.1.3", "U.1.4", "U.2.1", "U.2.2", "U.2.3", "U.2.4, "U.2.5", "U.2.6"; § 5 ust. 1 pkt f; § 6 ust. 1 słowa: "MN.2.10", "MN.2.12", "MW.1", "MW.2", "MW.3", "MW.4", "MW.5", "MW.6", "MW.7", "MW.8", "MN/U.1.1", "MN/U.2.1", "MN/U.2.2", "MN/U.2.5", "MN/U.2.6", "MN/U.2.7", "MN/U.2.8", "MN/U.2.9", "U.1.1", "U.1.3", "U.1.4", "U.2.1", "U.2.2", "U.2.3", "U.2.4", "U.2.5", "U.2.6", "Up"; § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a słowa: "MN.2.10", "MN.2.12"; § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b słowa: "MW.1", "MW.2", "MW.3", "MW.4", "MW.5", "MW.6", "MW.7", "MW.8"; § 9 ust. 1 pkt 2 lit. c słowa: "MN/U.1.1", "MN/U.2.1", "MN/U.2.2", "MN/U.2.5", "MN/U.2.6", "MN/U.2.7", "MN/U.2.8", "MN/U.2.9"; § 9 ust. 1 pkt 2 lit. d; § 9 ust. 3 pkt 3 słowa: "MW.1", "MW.2", "MW.3", "MW.4", "MW.5", "MW.6", "MW.7", "MW.8", "U.1.1", "U.1.3", "U.1.4", "U.2.1", "U.2.2", "U.2.3", "U.2.4", "U.2.5", "U.2.6", "Up"; § 11 ust. 1 pkt 2 słowa: "MW.2", "MW.3", "MW.4", "MW.5", "MW.6", "MW.7", "MW.8", "U.1.1", "U.1.3", "U.1.4", "U.2.1", "U.2.2", "U.2.3", "U.2.4", "U.2.5", "U.2.6", "Up"; § 14 ust. 2 w słowa: "MN.2.10, MN.2.12, MN/U.1.1", "MN/U.2.1, "MN/U.2.2", "MN/U.2.5", "MN/U.2.6", "MN/U.2.7", "MN/U.2.8", "MN/U.2.9", "U.1.1", "U.1.3", "U.1.4", "U.2.1", "U.2.2", "U.2.3", "U.2.4", "U.2.5", "U.2.6"; § 14 ust. 2 pkt 4 słowa: "MN.2.10", "MN.2.12"; § 15 ust. 1 pkt 1 lit. d tiret 5; § 15 ust. 1 pkt 3 słowo: "KD/L.5"; § 18 ust. 1 słowa: "MN.2.10", "MN.2.12"; § 18 ust. 3 pkt 5 słowa: "MN.2.10", "MN.2.12"; § 18 ust. 4 pkt 5 słowa: "MN.2.10", "MN.2.12"; § 19; § 20 ust. 1 słowo: "MN.8"; § 20 ust. 4; § 21 ust. 1 słowa: "MN/U.1.1", "MN/U.2.1", "MN/U.2.2", "MN/U.2.5", "MN/U.2.6", "MN/U.2.7", "MN/U.2.8", "MN/U.2.9"; § 21 ust. 4; § 21 ust. 7; § 21 ust. 10; § 21 ust. 11; § 22 ust. 1 słowa: "U.1.1", "U.1.3", "U.1.4", "U.2.1", "U.2.2", "U.2.3", "U.2.4", "U.2.5", "U.2.6"; § 22 ust. 4; § 22 ust. 6; § 22 ust. 9 słowa: "U.2.1", "U.2.2", "U.2.3"; § 22 ust. 10; § 22 ust. 11; § 24;
II. części rysunkowej obejmującej obszary: MN.2.10, MN.2.12, MW.1, MW.2, MW.3, MW.4, MW.5, MW.6, MW.7, MW.8, MN/U.1.1, MN/U.2.1, MN/U.2.2, MN/U.2.5, MN/U.2.6, MN/U.2.7, MN/U.2.8, MN/U.2.9, U.1.1, U.1.3, U.1.4, U.2.1, U.2.2, U.2.3, U.2.4, U.2.5, U.2.6, Up, KD/L.5;
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
Wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: II OSK 2164/13):
- uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 maja 2013 r. (sygn. akt II SA/Kr 261/13) w zakresie, w jakim została stwierdzona nieważność uchwały Nr LIX/813/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRONOWICE MAŁE - TETMAJERA" za wyjątkiem części dotyczącej terenu KD/L.5,
- przekazał sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania.
W związku z powyższym, orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 maja 2013 r. (sygn. akt II SA/Kr 261/13) stwierdzające nieważność części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRONOWICE MAŁE - TETMAJERA" jest prawomocne od dnia 15 kwietnia 2015 r. w zakresie dotyczącym terenu KD/L.5.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia NSA
Natomiast wyrokiem z dnia 24 września 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt: II SA/Kr 926/15) oddalił skargę na uchwałę Nr LIX/813/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRONOWICE MAŁE - TETMAJERA".
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
Orzeczenie jest prawomocne od dnia 20 października 2017 r.

 

Powierzchnia planu - 188,5 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VI Bronowice

LokalizacjaUCHWAŁA NR LIX/813/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRONOWICE MAŁE - TETMAJERA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 6 listopada 2012 r., poz. 5524.

Plan obowiązuje od dnia 7 grudnia 2012 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 7 MB)
- zaktualizowany na dzień 15 kwietnia 2015 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 7 MB)
- uchwalony w dniu 24 października 2012 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 6 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 24 października 2012 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 6 listopada 2012 r., poz. 5524 - ogłoszenie uchwały Nr LIX/813/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia planu (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan obejmuje tereny położone w północno-zachodniej części Krakowa, ograniczone ulicami Pasternik, Groszkową, Katowicką, Balicką, Witkiewicza oraz zachodnią granicą Krakowa. W granicach przedmiotowego obszaru znajdują się m.in. południowo-wschodnie obrzeża Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz układ dawnej wsi Bronowice Małe z historycznymi zespołami dworskimi Lucjana Rydla i Kazimierza Tetmajera. Atrakcyjna lokalizacja i relatywnie duże obszary dotychczas niezabudowane wpływają na duże zainteresowanie inwestorów obszarem Bronowic Małych. Ze względu na dużą wartość przyrodniczą, krajobrazową i historyczną obszar ten wymagał wprowadzenia zasad zagospodarowania przestrzennego poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą relacje z terenami otaczającymi, kształtowanie przestrzeni publicznych i systemów zieleni oraz obsługę komunikacyjną i powiązania z układem komunikacyjnym miasta.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip