Obowiązujący plan II KAMPUS AGH Logo
 


UWAGA: Od dnia 7 grudnia 2012 r. w obszarze tego planu obowiązuje część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRONOWICE MAŁE - TETMAJERA"Odnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 138,9 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VI Bronowice

LokalizacjaUCHWAŁA NR LII/687/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "II KAMPUS AGH" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 24 lipca 2012 r., poz. 3651.

Plan obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 8 MB)
- zaktualizowany na dzień 7 grudnia 2012 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 8 MB)
- uchwalony w dniu 11 lipca 2012 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 7 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 11 lipca 2012 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 24 lipca 2012 r., poz. 3651 - ogłoszenie uchwały Nr LII/687/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT ROZWOJU MIAST (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW) w Krakowie

Plan ma na celu aktywizację terenu, który w Studium określony został jako jeden z kluczowych obszarów rozwoju naukowo-technologicznego, mających odgrywać decydującą rolę w rozwoju Krakowa jako ośrodka naukowego i ośrodka rozwoju nowoczesnych technologii. Ustalenia planu umożliwiają w sposób kontrolowany kształtowanie zespołu o wysokiej jakości układu urbanistycznego, uwzględniającego uwarunkowania ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu oraz powiązanego z terenami sąsiednimi i strukturą miasta. Umożliwia także realizację zasad zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego. W obszarze planu znajdują się tereny cenne przyrodniczo (m.in. fragment uroczyska w Rząsce), punkty i ciągi widokowe o dużej skali zasięgu widocznych panoram w miejscach szerokich otwarć terenowych, a także fort Mydlniki jako element systemu fortyfikacji Twierdzy Kraków. Obszar planu znajduje się w granicach Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego i uwzględnia warunki oraz zasady zagospodarowania określone w planach ochrony Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip