Historia sporządzania planu

ODSTĄPIONY OD SPORZĄDZENIA (HISTORIA SPORZĄDZANIA)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego OBSZARU KONCENTRACJI USŁUG - BRONOWICE WIELKIE WSCHÓD

Logo

Powierzchnia planu - 162,1 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 16 marca 2011 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr X/86/11 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "OBSZARU KONCENTRACJI USŁUG - BRONOWICE WIELKIE WSCHÓD".

Miniatura
Obszar i granice planu
Obszar plan obejmował tereny zawarte pomiędzy ulicami: Jasnogórską, Conrada, przedłużeniem ul. Weissa (w kierunku północnym) oraz ciekiem wodnym towarzyszącym potokowi Sudół.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 21 maja 2004 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 25 czerwca 2004 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 1196/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 2004 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z progozą oddziaływania na środowisko - 18 lutego 2005 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 28 lutego do 29 marca 2005 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 18 marca 2005 r.
 7. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 12 kwietnia 2005 r.
 8. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 739/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 maja 2005 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu  - Zarządzenie Nr 1187/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2005 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 7 lipca 2005 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały (projekt odrzucony)
 11. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 1591/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2005 r.
 12. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 12 października 2005 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 13. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 21 grudnia 2005 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada odroczyła głosowanie nad uchwaleniam planu.
 14. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 7 kwietnia 2006 r.
 15. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu w zakresie wprowadzonych zmian wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 18 kwietnia do 19 maja 2006 r.
 16. Dyskusja publiczna rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonej części projektu planu - 4 maja 2006 r.
 17. Termin wnoszenia uwag dotyczących ponownie wyłożonej części projektu planu - do 2 czerwca 2006 r.
 18. Rozpatrzenie uwag dotyczących ponownie wyłożonej części projektu planu - Zarządzenie Nr 1278/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2006 r.
 19. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 30 sierpnia 2006 r. - Rada odroczyła głosowanie nad uchwaleniem planu.
 20. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 13 września 2006 r. - Rada odesłała projekt planu do Projektodawcy.
 21. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu - 16 lutego 2011 r. - na wniosek Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa.
 22. Odstąpienie od sporządzenia planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 2 marca 2011 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 23. Odstąpienie od sporządzenia planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 16 marca 2011 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr X/86/11 w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(4) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA do odstąpienia od sporządzenia planu:

DRUK NR 98:

- w dniu 2 marca 2011 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały,
- w dniu 16 marca 2011 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr X/86/11 w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu.


dokument pdf-tekstStenogram z sesji IX - 2 marca 2011 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji X - 16 marca 2011 r.

(3) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY (W CZĘŚCI) DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 18 kwietnia do 19 maja 2006 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu - Druk nr 1066)

dokument jpg-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 1 MB)

dokument jpg-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej (ok. 2 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(2) przeprowadzonej w dniu 4 maja 2006 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

(2) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 1591/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2005 r.

DRUK NR 1066:
- w dniu 12 października 2005 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 21 grudnia 2005 r. - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Rada odroczyła głosowanie nad uchwaleniem planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument jpg-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument jpg-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 3 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 4 do uchwałydokument pdf-tekstStenogram z sesji XCI - 12 października 2005 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XCVIII - 21 grudnia 2005 r.

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 28 lutego do 29 marca 2005 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument jpg-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 1 MB)

dokument jpg-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej (ok. 1 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(1) przeprowadzonej w dniu 4 kwietnia 2005 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
UWAGA: Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadzone były przez BIURO ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA
- patrz:
zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU od dnia 18 kwietnia do 19 maja 2006 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument jpg-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 2 MB)
UWAGA: Prace nad prognozą oddziaływania na środowisko prowadzone były przez BIURO ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA
- patrz:
zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(3) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 7 kwietnia 2006 r.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Koncentracji Usług - Bronowice Wielkie Wschód w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10, w związku z art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr LXI/493/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Koncentracji Usług - Bronowice Wielkie Wschód,

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Koncentracji Usług - Bronowice Wielkie Wschód wzakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Koncentracji Usług - Bronowice Wielkie Wschód (druk nr 1066 po I czytaniu projektu uchwały), obejmujących:

1. Zmianę szerokości pasa zieleni izolującej w terenach „UC” i „UX” z 15 na 30 m (na południe od ul. Chełmońskiego);
2. Ograniczenie wysokości zabudowy (oraz reklam) w terenach „UC” i „UX” do 14 m;
3. Wyznaczenie nowego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejsce części terenu „UX” określonego we wcześniejszym projekcie planu – obszar między ul. Jasnogórską, ul. Chełmońskiego oraz rowem melioracyjnym oznaczonym na rysunku planu symbolem literowym „F” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzonej do w/w planu.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 18 kwietnia 2006 r. do 19 maja 2006 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, 30-542 Kraków, ul. Za Torem 22, w godzinach:
- poniedziałki: 14:30 – 16:30,
- pozostałe dni tygodnia: 8:00 – 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyniku wprowadzonych zmian w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w tym zakresie. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2006 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres, podany w niniejszym Ogłoszeniu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 4 maja 2006 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3/4, sala Lea, początek o godz.13:30.

Jednocześnie działając na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, w związku z art. 34 ust. 1 i art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, zamieszczono informacje:
- projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Koncentracji Usług - Bronowice Wielkie Wschód,
- o prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu miejscowego.

Zgodnie z art. 40 ust.1 przywoływanej ustawy – Prawo ochrony środowiska – projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej poddaje się z udziałem społeczeństwa postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko można składać na piśmie w terminie do dnia 2 czerwca 2006 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres, podany w Ogłoszeniu.

(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 18 lutego 2005 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Koncentracji Usług - Bronowice Wielkie Wschód wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą Rady Miasta Krakowa, Nr LXI/439/00 z dnia 27 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Koncentracji Usług - Bronowice Wielkie Wschód,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego tereny zawarte pomiędzy ulicami: Jasnogórską, Conrada, przedłużeniem ul. Weissa (w kierunku północnym) oraz ciekiem wodnym towarzyszącym potokowi Sudoł, oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do ww. planu – w dniach od 28 lutego do 29 marca 2005 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Za Torem 22 (pokój nr 16) w godz. od 10:00 do 12:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 18 marca 2005 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3/4, sala „Kupiecka”, o godz.13:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2005 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK, lub na jego adres, podany w niniejszym Ogłoszeniu.

Jednocześnie działając na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3, ust.2, w związku z art. 34 ust. 1 i art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Koncentracji Usług - Bronowice Wielkie Wschód,
- o prognozie oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu ww. planu miejscowego.

Z wyżej wymienionymi dokumentami można zapoznać się w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Za Torem 22. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej oraz prognozę oddziaływania na środowisko poddaje się „postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko” z udziałem społeczeństwa. Dokumenty te będą wyłożone do publicznego wglądu wdniach od 28 lutego do 29 marca 2005 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Za Torem 22 (pokój nr 16) w godz. od 10:00 do 12:00.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko można składać na piśmie w terminie do dnia 29 marca 2005 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres, podany w Ogłoszeniu.

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 21 maja 2004 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Koncentracji Usług - Bronowice Wielkie Wschód.


Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

ponownie o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr LXI/439/00 z dnia 27 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Koncentracji Usług - Bronowice Wielkie Wschód obejmującego tereny zawarte pomiędzy ulicami: Jasnogórską, Conrada, przedłużeniem ul.Weissa (w kierunku północnym) oraz ciekiem wodnym towarzyszącym potokowi Sudoł.
Granice obszaru objętego sporządzanym planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie – w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, lub - drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie do dnia 25 czerwca 2004 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, określenie przedmiotu wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

Sporządzanie planu podlega od 11 lipca 2003 r. przepisom ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przywoływanej na wstępie. W związku z tym, wnioski do planu, złożone wcześniej - w wyniku ogłoszenia (obwieszczenia, komunikatu) opublikowanego wg przepisów poprzedniej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym – powinny zostać odpowiednio: ponowione, potwierdzone, zaktualizowane lub wycofane - w terminie określonym w ogłoszeniu.

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr X/86/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Koncentracji Usług - Bronowice Wielkie Wschód:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr LXI/493/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Koncentracji Usług - Bronowice Wielkie Wschód:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 1278/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia wniesionych uwag dotyczących ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru Koncentracji Usług - Bronowice Wielkie Wschód" w związku z wprowadzonymi zmianami wynikającymi z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu (Druk nr 1066):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2) (wyłączona jawność)*


 2. Zarządzenie Nr 2412/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru Koncentracji Usług - Bronowice Wielkie Wschód" (Druk nr 1066):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument jpg-rysunekZałącznik nr 1

  dokument jpg-rysunekZałącznik nr 2


 3. Zarządzenie Nr 2114/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru Koncentracji Usług - Bronowice Wielkie Wschód" (Druk nr 1066):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 4. Zarządzenie Nr 1591/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru Koncentracji Usług - Bronowice Wielkie Wschód":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia (wyłączona jawność)*


 5. Zarządzenie Nr 1196/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru Koncentracji Usług - Bronowice Wielkie Wschód" (Druk nr 1024):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 6. Zarządzenie Nr 1187/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru Koncentracji Usług - Bronowice Wielkie Wschód":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia (wyłączona jawność)*


 7. Zarządzenie Nr 739/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru Koncentracji Usług - Bronowice Wielkie Wschód":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1) (wyłączona jawność)*


 8. Zarządzenie Nr 1196/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru Koncentracji Usług - Bronowice Wielkie Wschód":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 110/2005 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2005 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru Koncentracji Usług - Bronowice Wielkie Wschód":


  dokument pdf-tekstTreść opinii


 2. Opinia Nr 149/2005 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2005 r. dotycząca projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru Koncentracji Usług - Bronowice Wielkie Wschód":


  dokument pdf-tekstTreść opinii


 3. Opinia Nr 164/2005 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 10 październiak 2005 r. podtrzymująca opinię Nr 149/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru Koncentracji Usług - Bronowice Wielkie Wschód":


  dokument pdf-tekstTreść opinii

_do górydo górystrona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip