Strona z historią sporządzenia planu Kampus UP Logo Krakowa

 

link do mapy w Obserwatorium

Powierzchnia planu - 1,45 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica V KrowodrzaPrace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 27 sierpnia 2020 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XLIV/1160/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KAMPUS UP" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2020 r., poz. 5582 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - wchodzi w życie w dniu 23 września 2020 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).

Odnośnik do podjętych uchwałOdnośnik do strony bip

Odnośnik do obowiązującej od 23 września br. wersji planuOdnośnik do strony bip

W oparciu o art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kampus UP".

Obszar z granicami planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Strona - Procedura sporządzania planu Strona - Projekt planu-projekt ustaleń Strona - Ogłoszenia Prezydenta Miasta  
Strona - Uchwały Rady Miasta Strona - Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Strona - Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Strona - Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Celem planu jest zmiana obowiązujących ustaleń planistycznych, umożliwiająca na nowo ukształtowanie zasad zabudowy terenu oraz wyznaczenia parametrów i wskaźników zabudowy.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwaga do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu została rozpatrzona przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


Odnośnik do listy planów sporządzanychPowrót do listy planów sporządzanych  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoPonowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego