Sporządzany plan KOBIERZYŃSKA Logo
 

Powierzchnia planu - 78 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnice: VIII Dębniki i IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

LokalizacjaPrace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOBIERZYŃSKA".
Odnośnik do rozpatrzenia wnioskówstrona bip

Obszary i granice planu
Mapa z obszarami i granicami planu


Procedura sporządzania planu     Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Zadaniem planu miejscowego będzie ochrona interesu publicznego i kształtowanie ładu przestrzennego, w szczególności poprzez wydzielenie terenów przestrzeni publicznych oraz zabezpieczenie obszaru przed nadmiernym dogęszczeniem zabudowy. Brak kompleksowych uregulowań planistycznych może przynieść niekorzystne efekty dla ładu urbanistycznego tego rejonu miasta oraz - w dalszej perspektywie czasowej - może skutkować obniżeniem standardów życia mieszkańców.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych