Strona sporządzanego planu KOBIERZYŃSKA Logo Krakowa
 

link do mapy w Obserwatorium

Powierzchnia planu - 78 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnice: VIII Dębniki i IX Łagiewniki - Borek FałęckiPrace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOBIERZYŃSKA".

Odnośnik do rozpatrzenia uwag i pismOdnośnik do strony bip


Obszar z granicami planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Strona - Procedura sporządzania planu Strona - Projekt planu, projekt ustaleń Strona - Prognoza oddziaływania na środowisko Strona - Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Strona - Uchwały Rady Miasta Strona - Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Strona - Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Strona - Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Zadaniem planu miejscowego będzie ochrona interesu publicznego i kształtowanie ładu przestrzennego, w szczególności poprzez wydzielenie terenów przestrzeni publicznych oraz zabezpieczenie obszaru przed nadmiernym dogęszczeniem zabudowy. Brak kompleksowych uregulowań planistycznych może przynieść niekorzystne efekty dla ładu urbanistycznego tego rejonu miasta oraz - w dalszej perspektywie czasowej - może skutkować obniżeniem standardów życia mieszkańców.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Odnośnik do listy planów sporządzanychPowrót do listy planów sporządzanych  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoPonowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego