Zobacz też

Pomoc publiczna

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE):

Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

 

 

Zaklasyfikowanie wsparcia z wykorzystaniem zasobów publicznych (finansowych lub rzeczowych), jako pomocy publicznej wymaga łącznego spełnienia poniższych przesłanek:

1) adresatem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą;

2) wsparcie pochodzi od państwa lub ze środków państwowych;

3) wsparcie ma charakter selektywny;

4) przedsiębiorca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe;

5) grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE.

 

Łączne spełnienie powyższych przesłanek przesądza o wystąpieniu pomocy publicznej ze wszystkimi konsekwencjami.

 

 

Z dniem 1 grudnia 2009 roku wszedł w życie Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz. U. UE C 306 z 17.12.2007 r.) zwany dalej „Traktatem z Lizbony".


Zgodnie z art. 2 Traktatu z Lizbony, dotychczasowe oznaczenie „Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską" zostało zastąpione przez „Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej" (zwany „TFUE"). Dostosowano również dotychczas używane nazewnictwo do terminologii wprowadzonej Traktatem z Lizbony, w szczególności wyrazy „Wspólnota", „Wspólnota Europejska" oraz „wspólny rynek" zostały zastąpione wyrazami „Unia", „Unia Europejska" oraz „rynek wewnętrzny", a dotychczasowe nazwy "Trybunał Sprawiedliwości" oraz „Sąd Pierwszej Instancji" zostały zmienione na odpowiednio „Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej" oraz „Sąd".

 

 Zgodnie z art. 5 Traktatu z Lizbony dotychczasowe podstawowe przepisy dotyczące pomocy publicznej art. 87 - 89 TWE otrzymały oznaczenie art. 107- 109 TFUE.

  1. Formy pomocy publicznej

  2. Kategorie pomocy publicznej

  3. Programy pomocowe w Gminie Miejskiej Kraków

  4. W Gminie Miejskiej Kraków pomoc publiczną realizują:

           Wydział Podatków i Opłat (PD)

           Wydział Skarbu Miasta (GS)

           Wydział Spraw Administracyjnych (SA)

           Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów (KM)

           Wydział Kształtowania Środowiska (WS)

    Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)

    Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)

    Grodzki Urząd Pracy (GUP)

    Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKIT)

     

     5. Sprawozdania z pomocy publicznej

 

 

     6. Ulgi, odroczenia, umorzenia  

 


Zobacz też informacje na stronie:


MSP - Program wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie