Wykaz rejestrów wydziału: SP

L.p.
1
Symbol rejestru
2111
Nazwa
Konkursy na stanowiska w jednostkach podległych - konkursy na stanowiska dyrektorów nadzorowanych placówek
Sposób udostępniania

Na wniosek pisemnie

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Upowszechniania Sportu i Nadzoru nad Placówkami Oświatowo-Wychowawczymi w Obszarze Sportu,
Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków,
JERZY GĄSIOROWSKI, pokój 516, tel. 12 616 9417
Referat Ds. Miejskich Programów Sportowych i Współpracy Ze Stowarzyszeniami Sportowymi, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków ,
MONIKA CHRUSZCZ pokój nr 514, tel. 12 616 9403

Podstawa prawna
pokaż pokaż
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1457 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506)
 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511)
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych)

Rejestr zawiera dokumenty dotyczące konkursów na stanowiska dyrektorów w nadzorowanych przez Wydział placówkach.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
4424
Nazwa
Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych
Sposób udostępniania

na wniosek, pisemnie

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Upowszechniania Sportu i Nadzoru nad Placówkami Oświatowo-Wychowawczymi w Obszarze Sportu, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków,
JERZY GĄSIOROWSKI, pokój 516, tel. 12 616 9417

Podstawa prawna
pokaż pokaż
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1457 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych)

 

Rejestr zawiera 3 podteczki: MOS Kraków Wschód, MOS Kraków Zachód, KSOS.

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
525
Nazwa
Oferty z własnej inicjatywy organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu tej działalności
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Miejskich Programów Sportowych i Współpracy Ze Stowarzyszeniami Sportowymi, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków,
ELŻBIETA JARCZYŃSKA , pokój 510, tel. 12 616 9410;

Podstawa prawna
pokaż pokaż
 1. art. 19a Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 688)
 2. Uchwała nr CXV/3053/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 07 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 3. Uchwała NR IV/79/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia ''Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022''

 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych)

Rejestr zawiera dokumenty dotyczące ofert składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
423
Nazwa
Opieka nad sportowcami oraz działalnością sportową
Sposób udostępniania

BIP MK   

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Miejskich Programów Sportowych i Współpracy ze Stowarzyszeniami Sportowymi, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków, Jakub PAPIERZ, pokój 510, tel. 12 616 9409
Referat Ds. Upowszechniania Sportu i Nadzoru Nad Placówkami Oświatowo-Wychowawczymi w Obszarze Sportu, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków, Anna HABRAT, pokój nr 520, telefon: 12 616 9611,

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1263 z późn. zm.)

2. UCHWAŁA NR CXVI/1828/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych m. Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych)

Rejestr zawiera 2 podteczki: wnioski o przyznanie stypendiów sportowych, wnioski o przyznanie stypendiów olimpijskich.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
524
Nazwa
Otwarte konkursy ofert w zakresie działalności pożytku publicznego
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Miejskich Programów Sportowych i Współpracy ze Stowarzyszeniami Sportowymi, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków,
ELŻBIETA JARCZYŃSKA tel. 12 616 9410, KATARZYNA SOKOŁOWSKA, pokój 504, tel. 12 616 9404, JOANNA KUBAS, tel. 12 616 9397, ŁUKASZ KOŚCIELNIAK, tel. 12 616 9405, -pokój 511, 

Podstawa prawna
pokaż pokaż
 1. art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506)
 2. art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018  poz. 1263 z późn. zm.)
 3. § 13 ust. 1 Uchwały Nr LVIII/1234/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23.11.2016r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie oraz  kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Małop. z 5.12.2016r. poz. 7071)
 4. art. 221 ust. 1ustawy z dnia 27 sierpnisa 2009 ro. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869)
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r.  Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych)

Rejestr zawiera regulamin przeprowadzania konkursów projektów, kryteria oceny, protokoły z posiedeń komisji konkursowej, pisma dotyczące udostępnienia dokumentów konkursowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
424
Nazwa
Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej
Sposób udostępniania

Informacja dotycząca miejskich programów sportowych: BIP MK
Informacja dotycząca przyznawania tytułu Przyjaciel Sportu: BIP MK

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Miejskich Programów Sportowych i Współpracy ze Stowarzyszeniami Sportowymi al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków,
Agata GRODECKA, pokój 511, tel. 12 616 9397,

Referat ds. Upowszechniania Sportu i Nadzoru nad Placówkami Oświatowo-Wychowawczymi w Obszarrze Sportu al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

Jerzy GĄSIOROWSKI, pokój: 516, TEL. 12 616 9417

Podstawa prawna
pokaż pokaż
 1. UCHWAŁA NR XC/1200/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu Przyjaciel Sportu. 
 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych)

Rejestr zawiera 11 podteczek: Przyjaciel Sportu AD..., Akademia Młodych Orłów, Szczypiornista Szkoła, Sport łączy pokolenia, integruje rodziny, Krakowska Akademia Siatkarska, Animator Sportu, Rugby dla każdego, Krakowska Olimpiada Młodzieży, Akademia Przedszkolaka, Tańczę w Krakowie, Mój trener.

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
421
Nazwa
Programy rozwoju kultury fizycznej i sprawozdawczość w tym zakresie
Sposób udostępniania

na wniosek pisemnie

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Miejskich Programów Sportowych i Współpracy Ze Stowarzyszeniami Sportowymi, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków, pokój 514, tel. 12 616 9403

Podstawa prawna
pokaż pokaż
 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 526)
 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
Uwagi
pokaż pokaż

Rejestr zawiera sprawozdania i raporty w zakresie sportu dotyczące dokumentów strategicznych: Raportu o stanie Miasta, programy strategiczne.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
8
Symbol rejestru
526
Nazwa
Realizacja zadań z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
Sposób udostępniania

BIP MK - konkurs projektów

 

BIP MK - zadania Dzielnic

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Miejskich Programów Sportowych i Współpracy ze Stowarzyszeniami Sportowymi, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków,

ELŻBIETA JARCZYŃSKA tel. 12 616 9410, pokój 510, KATARZYNA SOKOŁOWSKA, pokój 504, tel. 12 616 9404, JOANNA KUBAS, tel. 12 616 9397, ŁUKASZ KOŚCIELNIAK, tel. 12 616 9405, -pokój 511,

Podstawa prawna
pokaż pokaż
 1. art 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506)
 2. art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1263 z późn. zm.)
 3. § 13 ust. 1 Uchwały Nr LVIII/1234/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23.11.2016r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie oraz kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Małop. z 5.12.2016r. poz. 7071) 
 4. art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 2h i 2 j Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 688)
 5. art 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. DZ.U. 2019 poz. 869)
 6. § 5 ust. 2 Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków stanowiącego załącznik do Zarządzenie nr 21/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05.01.2018 r. 2Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r.  Nr 14, poz. 67 zpóźn. zm.)
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych)

Rejestr zawiera 8 podteczek: Opinie , rekomendacje, Kontrole realizacji zadań z zakresu działalności pożytku publicznego, Realizacja zadań w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy), Realizacja lokalnych projektów w ramach zadań bieżących rocznych dzielnic, Aktywny Kraków, Sportowy sukces, Droga do mistrzostwa, Mistrzowie w Krakowie, Budżet Obywatelski

  

 
Widok rejestru z metką
L.p.
9
Symbol rejestru
4222
Nazwa
Stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej - ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń
Sposób udostępniania

Na wniosek pisemnie

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Miejskich Programów Sportowych i Współpracy ze Stowarzyszeniami Sportowymi al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

MONIKA CHRUSZCZ, pokój 514, tel. 12 616 9403,

Referat ds. Upowszechnianie Sportu i Nadzoru na Placówkami Oswiatowo-Wychowawczymi w Obszarze Sportu,  al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

JERZY GĄSIOROWSKI, pokój 516, tel. 12 616 9417,

Podstawa prawna
pokaż pokaż
 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1263 z późn. zm.)
 2. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 713)
 3. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18.10.2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych Dz. U. z 2011 r. nr 243, poz. 1449)
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych)

Rejestr zawiera wnioski: o wpis do ewidencji, o wydanie wypisu z ewidencji, o dokonanie zmian w ewidencji, o wykreślenie klubu z ewidencji oraz o wykreślenie klubu z ewidencji ze względu na zmianę organu reejstracyjnego.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
10
Symbol rejestru
4221
Nazwa
Uczniowskie kluby sportowe- Ewidencja uczniowskich klubów sportowych
Sposób udostępniania

Na wniosek pisemnie

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Miejskich Programów Sportowych i Współpracy ze Stowarzyszeniami Sportowymi al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków 

MONIKA CHRUSZCZ, pokój 514, tel. 12 616 9403, 

Referat ds. Upowszechnianie Sportu i Nadzoru na Placówkami Oswiatowo-Wychowawczymi w Obszarze Sportu, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków 

JERZY GĄSIOROWSKI, pokój 516, tel. 12 616 9417,

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż
 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1263 z późn. zm.)
 2. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 713)
 3. Rozporządzenie  Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18.10.2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych Dz. U. z 2011 r. nr 243, poz. 1449)
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

 

 

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych)

Rejestr zawiera wnioski: o wpis do ewidencji, o wydanie wypisu z ewidencji, o dokonanie zmian w ewidencji, o wykreślenie klubu z ewidencji oraz o wykreślenie klubu z ewidencji ze względu na zmianę organu reejstracyjnego.

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
11
Symbol rejestru
5522
Nazwa
Współdziałanie z organizacjami zajmującymi się organizowaniem i niesieniem pomocy i ratunku
Sposób udostępniania

na wniosek pisemnie

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Miejskich Programów Sportowych i Współpracy ze Stowarzyszeniami Sportowymi, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

AGATA GRODECKA, pokój nr 511, telefon: 12 616 9397,

Podstawa prawna
pokaż pokaż
 1. Ustawa z dnia 18.08.2011r.  o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1482)
 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę