Wykaz rejestrów wydziału: OC

L.p.
1
Symbol rejestru
5556
Nazwa
Baza słuząca obronie cywilnej - Budowle ochronne
Sposób udostępniania

Dokumenty nie podlegają udostępnieniu. Dokumenty stanowiące tajemnicę służbową, oznaczone klauzulą "POUFNE" (Zarządzenie Nr Pf 379/02 Wojewody Małopolskiego z dnia 13.12.2002 r.)

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków MARIUSZ KACZMAREK os. Zgody 231-949 Kraków telefon: 12 616 5956

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67 z późn.zm.).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
5310.2
Nazwa
Imprezy Masowe
Sposób udostępniania

Na wniosek. 

 

 

Referat/oddział
pokaż pokaż

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Referat Ds. Bezpieczeństwa Publicznego, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870, z 2019 r. poz. 125).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67 z późn.zm.).

Procedury
 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
5565
Nazwa
Nakładanie obowiazku świadczeń osobistych na rzecz obronności i ich wykorzystywanie.
Sposób udostępniania

Dokumenty nie podlegają udostępnieniu. Dokumenty stanowiące tajemnicę służbową, oznaczone klauzulą "ZASTRZEŻONE" ( Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony" Dz.U.181 z 2004r.)

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków MARIUSZ KACZMAREK os. Zgody 231-949 Kraków telefon: 12 616 5956

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.).

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67 z późn.zm.).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
5510
Nazwa
Organizacja Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Bezpieczeństwa Publicznego, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511.)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67 z późn.zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

W BIP MK są publikowane:Sprawozdania roczne z działalności Komisji i harmonogramy pracy.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
5550
Nazwa
Plan Obrony Cywilnej Miasta Krakowa
Sposób udostępniania

na wniosek

forma udostępnienia- do wglądu

zakres dokumentacji podlegającej udostępnieniu- tylko ocena zagrożenia.

Referat/oddział
pokaż pokaż

MARIUSZ KACZMAREK os. Zgody 2,
31-949 Kraków, telefon: 12 616 5956

 

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67 z późn.zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych oraz Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 13 października 1999 r. w sprawie zasad opracowania planów obrony cywilnej województw, powiatów, gmin i zakładów pracy).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
5560
Nazwa
Plan operacyjnego funkcjonowania miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
Sposób udostępniania

Dokumenty nie podlegają udostępnieniu. Dokumenty stanowiące tajemnicę służbową, oznaczone klauzulą "POUFNE" (Zarządzenie Nr Pf 379/02 Wojewody Małopolskiego z dnia 13.12.2002 r.)

Referat/oddział
pokaż pokaż

MARIUSZ KACZMAREK os. Zgody 2,
31-949 Kraków, telefon: 12 616 5956

 

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz. 1599 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67 z późn.zm.).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
5532
Nazwa
Planowanie i prognozowanie działań w wypadku wystąpienia zagrożeń miejscowych oraz ich analizowanie - Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

MARIUSZ KACZMAREK os. Zgody 2,
31-949 Kraków, telefon: 12 616 5956

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2018 r. poz. 1401 z późn. zm.).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67 z późn.zm.).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
8
Symbol rejestru
5560.1
Nazwa
Planowanie w zakresie spraw obronnych - Plan akcji kurierskiej (doręczania kart powołania w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny)
Sposób udostępniania

Dokumenty nie podlegają udostępnieniu. Dokumenty stanowiące tajemnicę służbową, oznaczone klauzulą "ZASTRZEŻONE"

Referat/oddział
pokaż pokaż

MARIUSZ KACZMAREK os. Zgody 2,
31-949 Kraków, telefon: 12 616 5956

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. 2018 r. poz. 1459 z późn. zm).

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 3).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67 z późn.zm.).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
9
Symbol rejestru
5544
Nazwa
Planowanie zabezpieczenia gminy przed powodzią oraz analizaowanie zagrożenia.
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

PIOTR SOLAK os. Zgody 2,
31-949 Kraków, pokój nr 207, telefon: 12 616 8966

Referat Ochrony Przed Powodzią, os. Zgody 2, 31-949 Kraków 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534).
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67 z późn.zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

W BIP MK znajduje się informacja nt. Lokalnego planu ograniczania skutków powodzi i profilaktyki powodziowej dla Krakowa, sprawozdania z realizacji LPOSPIPP, tablice powodziowe, broszura przeznaczona dla osób mieszkających na terenach zagrożonych powodzią, materiały edukacyjne i dydaktyczne dotyczące tematyki powodziowej dla szkół opracowane przez IMGW, ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Krakowa, RAPORT PO POWODZI 2010 rok.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
10
Symbol rejestru
5541
Nazwa
Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej - Analiza i ocena stanu ochrony przeciwpożarowej
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

MARIUSZ KACZMAREK os. Zgody 2,
31-949 Kraków, telefon: 12 616 5956

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620, 1669, z 2019 r. poz. 730.)
Uchwała nr CXVI/1209/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 13.09.2006 r. w sprawie przyjęcia ''Programu profilaktyki przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków''.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67 z późn.zm.).
 

Uwagi
pokaż pokaż

W BIP MK są publikowane następujące informacje: „Program profilaktyki przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków”, sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki Przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków, wskazówki dla użytkowników 11 kg butli z gazem - mające szczególne zastosowanie w okresie zimowym, informacje o ,,konkursie wiedzy o Ochronie Przeciwpożarowej".

 
Widok rejestru z metką
L.p.
11
Symbol rejestru
5566
Nazwa
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I RZECZY RUCHOMYCH NA CELE ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ WYKONANIE TYCH ŚWIADCZEŃ
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków
MARIUSZ KACZMAREK
os. Zgody 2
31-949 Kraków
telefon: 12 616 5956

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67 z późn.zm.).
 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
12
Symbol rejestru
0008
Nazwa
Realizacja uchwał Rady Gminy i jej monitorowanie - Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

KATARZYNA STELMACHOWSKA os. Zgody 2,
31-949 Kraków, pokój nr 213, telefon: 12 616 8917

Referat Ds. Bezpieczeństwa Publicznego, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Uchwała nr XCIII/2417/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24.01.2018 r. w sprawie przyjęcia Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn."Bezpieczny Kraków"
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67 z późn.zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

W BIP MK są publikowane: Program poprawy bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa ,,Bezpieczny Kraków", sprawozdania z realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa ,,Bezpieczny Kraków".

 
Widok rejestru z metką
L.p.
13
Symbol rejestru
5522
Nazwa
Współdziałanie z organizacjami zajmujacymi sie niesieniem pomocy i ratunku - Rejestr ochotniczych straży pożarnych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Bezpieczeństwa Publicznego, os. Zgody 2, 31-949 Kraków KATARZYNA STELMACHOWSKA os. Zgody 2,
31-949 Kraków, pokój nr 213, telefon: 12 616 8917

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620, 1669, z 2019 r. poz. 730)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67 z późn.zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

W BIP MK znajduje się wykaz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miejskiej Kraków

 
Widok rejestru z metką
L.p.
14
Symbol rejestru
5520
Nazwa
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz osobom przebywajacym czasowo na terenie gminy
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Bezpieczeństwa Publicznego, os. Zgody 2, 31-949 Kraków
KATARZYNA STELMACHOWSKA os. Zgody 2,
31-949 Kraków, pokój nr 213, telefon: 12 616 8917

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506.)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67 z późn.zm.).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
15
Symbol rejestru
5310
Nazwa
Zgromadzenia i imprezy masowe
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Bezpieczeństwa Publicznego, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Katarzyna Stelmachowska pokój nr 213, telefon: 12 616 8917

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631.)

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870, z 2019 r. poz. 125.)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67 z późn.zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

W BIP MK są publikowane: aktualny wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych, decyzje o zakazie zgromadzenia

 
Widok rejestru z metką
L.p.
16
Symbol rejestru
5310.1
Nazwa
Zgromadzenia Publiczne
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

KATARZYNA STELMACHOWSKA os. Zgody 2,
31-949 Kraków, pokój nr 213, telefon: 12 616 8917

Referat Ds. Bezpieczeństwa Publicznego, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631.)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67 z późn.zm.).

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

W BIP MK są publikowane: aktualny wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych, decyzje o zakazie zgromadzenia.

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę