Profilaktyka przeciwpożarowa obiektów Gminy Miejskiej Kraków

 

Mając na uwadze zapewnienie ochrony przeciwpożarowej w budynkach, obiektach i na terenach, których właścicielem lub użytkownikiem jest Gmina Miejska Kraków, Rada Miasta Krakowa uchwaliła „Program profilaktyki przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków”. Główną intencją programu jest zweryfikowanie stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów gminnych i spowodowanie usunięcia nieprawidłowości.

Program Profilaktyki Przeciwpożarowej Obiektów Gminy Miejskiej Kraków został przyjęty Uchwałą nr CXVI/1209/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2006r. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków”.
W Strategii Rozwoju Krakowa, dla Programu Profilaktyki Przeciwpożarowej Obiektów Gminy Miejskiej Kraków został określony Cel Operacyjny 1- 3 Poprawienie poczucia bezpieczeństwa publicznego a więc:

 • podniesienie stanu ochrony przeciwpożarowej w obiektach, budynkach i terenach będących
  własnością, współwłasnością gminy lub pozostających w jej użytkowaniu lub administrowaniu
 • stworzenie systemu monitorowania, kontrolowania i koordynacji działań w zakresie
  poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • zwiększenie świadomości osób odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
  w obiektach Gminy Miejskiej Kraków

Aby cele programu mogłyby być zrealizowane należy:

 • objęć cykliczną kontrolą wszystkie obiekty Gminy Miejskiej Kraków
 • wdrożyć programy edukacyjne w przedszkolach i szkołach, pozwalających na nabycie umiejętności
  bezpiecznych zachowań wśród dzieci
 • uświadomić konieczność przeprowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych z określeniem czasu ewakuacji
  w przedszkolach i szkołach, corocznie w pierwszym miesiącu nauki
 • prowadzić aktualną analizę porównawczą pozwalającą określić stany obiektów pod względem
  zabezpieczenia przeciwpożarowego

W Programie zostały określone priorytety jako wyznaczniki do działania tj.:

 1. Stworzenie sprawnie działającego systemu kontroli, nadzoru i koordynacji w zakresie ochrony
  przeciwpożarowej obiektów Gminy
 2. Prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz operacyjnego rozpoznania obiektów
  Gminy Miejskiej Kraków w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 3. Działania zmierzające do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród osób o ograniczonym stopniu
  samodzielności
 4. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego we obiektach, w których przebywa jednocześnie
  większa ilość ludzi
 5. Stałe podnoszenie stanu wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Gmina Miejska Kraków jest właścicielem lub użytkownikiem 2475 obiektów w tym nadzorowanych przez:

 • Wydział Edukacji - 441
 • Wydział Skarbu Miasta - 33
 • Wydział Kultura i Dziedzictwa Narodowego - 141
 • Wydział Spraw Społecznych - 39
 • Wydział Organizacji i Nadzoru - 17
 • Wydział Mieszkalnictwa - 1804

 

 

 Szczegółowe informacje są udostępniane na wniosek.

Wskazówki dla użytkowników 11 kg butli z gazem - mające szczególne zastosowanie w okresie zimowym.