Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa "Bezpieczny Kraków"

 

Zadania własne gminy, obejmujące sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Intensywność działań w tej materii zależna jest od uznania samorządu, przy czym powinna być pochodną występującego zagrożenia. Zatem w gminach, gdzie nie występują większe zagrożenia, samorząd najczęściej poprzestaje na zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury (ruchu drogowego, mieszkalnictwa, wypoczynku itp.). Natomiast tam, gdzie zagrożenie jest większe (szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich) samorząd bardzo często odgrywa rolę współkoordynatora i aktywnego uczestnika procesu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Taka konstrukcja kompetencji dopuszcza możliwość powoływania własnych służb porządku publicznego (straż miejska), co gwarantuje pełny wpływ i kontrolę rodzaju i jakości wykonywanych zadań oraz tworzenia własnych programów dotyczących bezpieczeństwa.
 
Realizując te kompetencje Rada Miasta Krakowa uchwaliła w dniu 22 grudnia 1999r. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” - uchwała Rady Miasta Krakowa nr XL/299/99 w sprawie przyjęcia Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pn. "Bezpieczny Kraków".
 

Bezpośrednią przesłanką do jego powstania było niskie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa oraz postępujący wzrost przestępczości. Aby poprawić sytuację w tym zakresie stworzono przy współpracy wielu środowisk zainteresowanych zmianą niekorzystnej sytuacji kompleksowy i spójny program planowania i koordynacji działań różnych instytucji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Zakres programu obejmuję koordynacje działań służb i instytucji zajmujących się dbałością o bezpieczeństwo w mieście – Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej, jednostek miejskich, wydziałów UMK, organizacji pozarządowych. Program „Bezpieczny Kraków” prowadzi i inicjuje szeroki zakres prac w różnych segmentach bezpieczeństwa.
 
Cechy wyróżniające nasz program:
 1. Program jest kompleksowy – obejmuje działania wszelkich instytucji, środowisk i osób zajmujących się bezpieczeństwem w mieście. Ponadto precyzuje i jasno dzieli kompetencje i odpowiedzialność za prowadzone działania.
 2. Program jest elastyczny - następuje szybka reakcja na zmieniające się potrzeby, problemy i zagadnienia.
 3. Program jest innowacyjny – chętnie i odważnie są podejmowane nowatorskie rozwiązania i pomysły, w które włączani są mieszkańcy Krakowa.
 
Główne zadania Programu „Bezpieczny Kraków”:
 1. skuteczne działania ograniczające i eliminujące najbardziej uciążliwe zagrożenia,
 2. promowanie bezpiecznych zachowań i wypoczynku wśród krakowian i turystów,
 3. organizowanie ciekawych i rozwijających zajęć, wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 4. informowanie mieszkańców o działaniach Programu oraz zachęcanie do uczestnictwa,
 5. koordynacja pracy służb i jednostek w różnych zakresach działań dotyczących bezpieczeństwa (działania represyjne, prewencyjne, komunikacyjne, informacyjne i inne).
 
Koordynacją Programu Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczny Kraków” zajmuje się Referat ds. Realizacji Programów Bezpieczeństwa w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK.
 


Program „Bezpieczny Kraków” składa się z następujących segmentów:

 1. restrykcyjno – represyjnego
 2. prewencyjno – wychowawczego
 3. porządkowego
 4. komunikacyjnego
 5. zagrożeń kryzysowych
 6. promocyjno – informacyjnego
 7. monitoringu
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa "Bezpieczny Kraków":
Wersja do pobrania:
Sprawozdania z realizacji programu "Bezpieczny Kraków":

 

Za rok 2016 [ pdf ]

Za rok 2015 [ pdf ] 

Za rok 2014 [ pdf ]

Za rok 2013 [ pdf ]

za rok 2012 [ pdf ]

za rok 2011 [ pdf ]

za rok 2010 [ pdf ]

za rok 2009 [ pdf ]

za rok 2008 [ pdf ]

za rok 2007 [ pdf ]

za rok 2006 [ pdf ]

za rok 2005 [ pdf ]

za rok 2004 [ pdf ]

za rok 2003 [ pdf ]

za rok 2002 [ pdf ]

 

Bezpieczeństwo w Krakowie - raport z badań[pdf]

 

Nagroda "BEZPIECZNY KRAKÓW"

 

Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa w Krakowie

 

Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa w Krakowie zostało zawarte w dniu 8 stycznia 2014 roku na czas nieokreślony pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Uniwersytetem Jagiellońskim (treść porozumienia).

Porozumienie określa zasady w zakresie badania, analizowania, dokumentowania stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w Krakowie, rekomendowania oraz doskonalenia działań mających na celu poprawę tego stanu, a także wymiany doświadczeń w tym przedmiocie. Postanowienia porozumienia realizuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zespół).