Wykaz rejestrów wydziału: KP

L.p.
1
Symbol rejestru
218
Nazwa
Dostęp osób zatrudnionych do informacji chronionych przepisami prawa.
Wykaz osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Krakowa, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych.
Sposób udostępniania

nie podlega udostępnieniu na podstawie art. 73 ust. 3 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 742).

 


 

Referat/oddział
pokaż pokaż

Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych
al. Powstania Warszawskiego 10
31-549 Kraków,
tel. 12 616 92 76

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.742). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 184/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, uprawnień i obowiązków Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
022
Nazwa
Monitorowanie przez gminę działalności związków miedzygminnych i stowarzyszeń oraz sposobu funkcjonowania porozumień. Podteczka: organizacje krajowe
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Biuro Współpracy Krajowej Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków, pokój: 133, tel. 12 616 17 59 

e-mail: mariusz.kisiel@um.krakow.pl

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

 

Zarządzenie Nr 551/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Kancelarii Prezydenta.

 

Polecenie Służbowe Prezydenta Miasta Krakowa 2/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przedstawicieli Gminy Miejskiej Kraków w ogólnopolskich i regionalnych organizacjach samorządowych

 

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
022
Nazwa
Monitorowanie przez gminę działalności związków międzygminnych i stowarzyszeń oraz sposobu funkcjonowania porozumień. Podteczka: organizacje zagraniczne
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Biuro Współpracy Zagranicznej, plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, pokój: 314, e-mail: Agata.Mierzynska@um.krakow.pl , tel. 12 616 15 11

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

 

Zarządzenie Nr 551/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Kancelarii Prezydenta.

 

Polecenie Służbowe Prezydenta Miasta Krakowa 2/2019 z dnia 14 lutego 2019 r.  w sprawie przedstawicieli Gminy Miejskiej Kraków w ogólnopolskich i regionalnych organizacjach samorządowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
0054
Nazwa
Patronat wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
Sposób udostępniania

Dostępny na wniosek.

 

Informacje znajdują się na stronie internetowej Magiczny Kraków: http://www.krakow.pl/3397,patronatyPMK.html

Lista patronatów: http://www.krakow.pl/3401,list,0,patronaty.html

Referat/oddział
pokaż pokaż

Kancelaria Prezydenta - Biuro Współpracy Krajowej, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków,

Małgorzata Jurczyk, pok. 133, I piętro,tel. 12 616 1778, tel. kom. 532 107 670,

e-mail: Malgorzata.Jurczyk@um.krakow.pl

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 551/2015 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Kancelarii Prezydenta.

Uwagi
pokaż pokaż

Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
0342
Nazwa
Wyjazdy zagraniczne przedstawicieli gminy
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Biuro Współpracy Zagranicznej
Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków,
Beata Kietlińska
pokój: 313
e-mail: beata.kietlinska@um.krakow.pl

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 2290/2011 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zagranicznych wyjazdów służbowych.

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę