Wykaz rejestrów wydziału: EW

L.p.
1
Symbol rejestru
3161
Nazwa
Egzekucja administracyjna prowadzona przez inne organy egzekucyjne
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Kontroli Postępowań i Egzekucji Obowiązków Niepieniężnych, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1305 z późn. zm.)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140)

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.599 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1339)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2367 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu: wszelkie dane wynikające z postępowania podatkowego są objęte tajemnicą skarbową – art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)

Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

Do wglądu wyłącznie stronom postępowania oraz organom żądającym informacji o osobie na podstawie pisemnego, umotywowanego wniosku w związku z toczącym się przed tym organem postępowaniem (Sąd, Prokuratura, Policja).

Dane statystyczne udostępniane na wniosek.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
3160
Nazwa
Egzekucja administracyjna prowadzona przez podmiot
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Kontroli Postępowań i Egzekucji Obowiązków Niepieniężnych, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków

Referat ds. Egzekucji Administracyjnej dla Dzielnic od I do X, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków

Referat ds. Egzekucji Administracyjnej dla Dzielnic od XI do XVIII, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1305 z późn. zm.)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140)

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji nalezności pieniężnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1339)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli nalezności pieniężnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2367 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)

 

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu: wszelkie dane wynikające z postępowania podatkowego są objęte tajemnicą skarbową – art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)

Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
Dane statystyczne udostępniane na wniosek.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
7350
Nazwa
Programy pomocy publicznej przedsiębiorcom
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Stanowiska ds. Pomocy Publicznej

Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140)

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
7352
Nazwa
Sprawozdawczość w zakresie udzielonej przedsiębiorcom pomocy publicznej
Sposób udostępniania

Sprawozdania z pomocy publicznej udzielonej przez Prezydenta Miasta Krakowa BIP: https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=2341 lub na wniosek: http://bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub_dok_id=3276&sub=procedura&proc=OR-02

Referat/oddział
pokaż pokaż

Stanowiska ds. Pomocy Publicznej

Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140)

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
7351
Nazwa
Udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorcom
Referat/oddział
pokaż pokaż

Stanowiska ds. Pomocy Publicznej, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków

Referat Ds. Kontroli Postępowań I Egzekucji Obowiązków Niepieniężnych, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków

Referat Windykacji Należności Cywilnoprawnych, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.) 

Uchwała Nr CIX/1649/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. Rady Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków, a także wskazania organów do tego uprawnionych z późn. zm.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140)

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)

 

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu: z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Ochronie nie podlegają informacje powszechnie dostępne tj. wskazanie podmiotu ubiegającego się o pomoc, beneficjent pomocy, informacje o wielkości i formie udzielonej mu pomocy oraz o jej przeznaczeniu i podstawie prawnej.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
3162
Nazwa
Windykacja należności
Sposób udostępniania

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł BIP: http://bip.krakow.pl/?sub_dok_id=76605 lub na wniosek: http://bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub_dok_id=3276&sub=procedura&proc=OR-02

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Windykacji Należności Cywilnoprawnych, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Uchwała Nr CIX/1649/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. Rady Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków, a także wskazania organów do tego uprawnionych z późn. zm.

Art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140)

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)

Uwagi
pokaż pokaż

Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
Dane statystyczne udostępniane na wniosek.

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę