Dokument archiwalny

Konkurs na udzielenie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2007 roku


Gmina Miejska Kraków ogłasza konkurs na udzielenie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2007 roku na realizację programu p.n. „Urządzanie i utrzymanie terenów leśnych i zieleni” dla jednostek nie będących w strukturach organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa. Łączna pula środków przeznaczona na w/w zadanie wynosi:

 • na utrzymanie terenów zieleni: 210.000,00 zł.
 • na utrzymanie terenów leśnych: 50.000,00 zł.

Zasady udzielania dofinansowania ze środków GFOŚiGW oparte są na Zarządzeniu Nr 1112/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 maja 2006 r.

Założenia konkursu

W konkursie uczestniczyć mogą podmioty zwane dalej oferentami:

 1. Zaliczone do sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, za wyjątkiem jednostek działających w strukturach organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Nie zaliczone do sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w tym spółki, których Gmina Miejska Kraków jest wyłącznym właścicielem.
Zasady udziału w konkursie
 1. Warunkiem udziału w konkursie jest nie zaleganie z opłatami za korzystanie ze środowiska.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Przyznana dotacja może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
 4. Oferenci mogą otrzymać dotację do realizacji danego zadania tylko z jednego źródła środków finansowych Gminy Miejskiej Kraków.
 5. Kwalifikowane koszty zadania obejmują wydatki związane z realizacją zadania w części osiągnięcia planowanego efektu ekologicznego po dacie podpisania umowy o przyznanej dotacji. 
 6. Zgłaszane oferty winny dotyczyć zadań realizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków. 
 7. Oferty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin i miejsce składania ofert

1. Kancelaria Magistratu UMK, Plac Wszystkich Świętych 3/4.
2. Sekretariat Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Os. Zgody 2 pok. 414.

Wnioski należy składać do 30.04.2007 roku w godzinach pracy Urzędu.

Zasady składania ofert

Wniosek należy składać na obowiązującym formularzu w zaklejonej kopercie wraz z załącznikami w wyżej wymienionym terminie.

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja Weryfikacyjna poprzez ocenę złożonych wniosków metodą punktową. O rozstrzygnięciu konkursu każdy z oferentów zostanie powiadomiony pisemnie.
Wyniki ogłoszone będą również na tablicy ogłoszeń UMK Os. Zgody 2 oraz na stronie internetowej Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Warunki przekazania dotacji (wg zawartej umowy)

1. Wykorzystanie dotacji w roku jej przyznania, zgodnie z harmonogramem realizacji zadania załącznik nr 1 do umowy.
2. Rozliczenie dotacji zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
3. Zrealizowanie zadania w terminie.
4. Osiągniecie zamierzonego efektu ekologicznego.

Środki Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej nie mogą zostać przeznaczone na:

1. Sporządzenie dokumentacji w ramach przygotowywanego zadania, wykup terenów, wypłatę odszkodowań oraz ubezpieczeń, nadzór inwestorski i zastępstwo inwestycyjne.
2. Realizację zadań proekologicznych stanowiących część składową nowo realizowanych zadań inwestycyjnych, których wykonanie wynika z wymogów ochrony środowiska z mocy prawa obciążających projektanta i inwestora.
3. Zadania, które nie gwarantują trwałego efektu ekologicznego.
4. Wywóz usuniętego posuszu lub wyciętych pni i gałęzi drzew.
5. Karczowanie pni, wycinanie drzew i krzewów.
6. Utrzymanie bieżące terenów zieleni (prace porządkowe, koszenie trawy).
7. Zakup sprzętu do pielęgnacji i konserwacji zieleni.
8. Zakup i montaż obiektów małej architektury.
9. Pokrycie kosztów prac zrealizowanych przed dniem zawarcia umowy w związku z otrzymaną dotacją.
10. Pokrycie kosztów z tytułu opłat i kar za wykorzystywanie środowiska.

Szczegółowe informacje o konkursie

1. Urządzanie i utrzymanie terenów leśnych i zieleni
2. Zasady określające wielkość przyznawanej kwoty dotacji
3. Wzór umowy
4. Wzór wniosku
5. Wzór informacji o otrzymanej pomocy de minimis
6. Wzór sprawozdania merytoryczno-finansowego 


Wyniki konkursu w 2007 roku

Informacje

Urząd Miasta Krakowa - Wydział Kształtowania Środowiska 
Referat Funduszy Ekologicznych, Planowania i Realizacji Budżetu 
adres korespondencyjny: os. Zgody 2, 31 - 949 Kraków
telefony:  012 616 88 44,  012 616 88 45,  012 616 88 46, 012 616 88 48, 012 616 88 49, 012 616 88 50,  012 616 88 51   fax:  012 616 88 47 
wyslij maila