Wydział Kształtowania Środowiska

Referat Planowania i Realizacji Budżetu
Symbol: WS-02
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8844
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Halina Bańkowska

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Planowania i Realizacji Budżetu (WS - 02) należą następujące sprawy:


1) prognozowanie i analiza warunków ekonomicznych dla realizacji zadań Wydziału;
2) przygotowywanie projektu budżetu, projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, planu finansowego zadań bieżących Wydziału Kształtowania Środowiska oraz koordynacja prac referatów branżowych w tym zakresie;
3) monitorowanie dysponowania środkami finansowymi Wydziału określonymi w budżecie zadań bieżących oraz proponowanie zmian budżetowych przy współpracy w tym zakresie z pozostałymi referatami i stanowiskami;
4) opracowywanie płynności finansowej wydatków budżetowych w aplikacji PF-PRO;
5) sporządzanie harmonogramu realizacji wydatków i dochodów wraz z jego zmianami;
6) realizacja w zakresie finansowym zadań związanych z pozyskiwaniem środków
zewnętrznych;
7) opracowywanie okresowych i rocznych sprawozdań z realizowanych zadań budżetowych Wydziału;
8) współdziałanie z innymi wydziałami w zakresie realizacji zadań i przedsięwzięć
określonych w budżecie Gminy Miejskiej Kraków i Wieloletniej Prognozie Finansowej;
9) określanie zapisów finansowych w umowach przedstawianych do rejestracji w Generalnym Rejestrze Umów i Zleceń;
10) potwierdzanie finansowe zaangażowanych środków;
11) wprowadzanie danych z umowy do podsystemu GRU (Generalnego Rejestru Umów);
12) prowadzenie rozliczeń finansowych zadań;
13) wprowadzanie danych z dokumentów finansowych do podsystemu WYBUD;
14) prowadzenie wewnętrznej ewidencji zaangażowania i wydatków;
15) monitorowanie i weryfikowanie dokonywanych zwrotów dotacji oraz przygotowywanie zestawień rozliczonych dotacji;
16) prowadzenie wydziałowego rejestru umów zawieranych na podstawie Prawa zamówień publicznych;
17) koordynacja prac pozostałych referatów i stanowisk w zakresie organizacji procedur przetargowych i współpraca w trakcie ich przebiegu;
18) realizacja zadań zgodnie z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi pomocy publicznej;
19) przygotowywanie analiz, opinii, projektów zarządzeń i uchwał oraz innych materiałów, w ujęciu ekonomicznym, w zakresie działania Wydziału;
20) planowanie wpływów i wydatków związanych ze środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; zarządzanie środkami poprzez:
a) przygotowanie prognozy dochodów gminy i powiatu z tytułu wpływów z opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska,
b) przygotowywanie projektów wydatków na realizację zadań własnych określonych
ustawą Prawo ochrony środowiska,
c) monitorowanie dysponowania dochodami z tytułu wpływów, o których mow w pkt.13 lit. ?a?,
d) opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań, o których mowa w pkt.13 lit. ?b?;
21) sporządzanie rocznych sprawozdań z gospodarowania dochodami budżetu gminy i powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ? oś-4g i oś-4p;
22) obliczanie nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za dany rok, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku następnym;
23) koordynacja działań związanych z przygotowaniem załącznika do wniosku o uzyskanie zaświadczenia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o niezaleganiu przez Gminę Miejską Kraków z opłatami za korzystanie ze środowiska;
24) wprowadzanie danych związanych z opłatą za usunięcie drzew i krzewów oraz kar z tytułu wycinki drzew bez zezwolenia do podsystemu WPBUD;
25) koordynowanie zadań zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego do Wydziału Kształtowania Środowiska oraz przekazywanie opinii Wydziału do jednostek wskazanych do realizacji zadań BO;
26) koordynowanie zadań związanych z organizacjami pozarządowymi NGO (nongovernment organization);
27) udostępnianie zainteresowanym informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu działania referatu oraz wydawanie decyzji: w sprawie odmowy udostępnienia informacji, w sprawie odmowy bądź wyrażającej zgodę na wyłączenie informacji z udostępnienia;
28) wypełnianie kart informacyjnych w zakresie danych o dokumentach objętych publicznie dostępnym wykazem.
 Wstecz