Dokument archiwalny
Nagroda Forum Ekonomicznego Nowa Kultura Nowej Europy im. St. Vincenza dla prof. Jacka Purchli

Kapituła Nagrody im. Stanisława Vincenza nagrodziła prof. Jacka Purchlę za wieloletnią, wybitną pracę na rzecz popularyzacji kultury regionu Europy Środkowowschodniej.

 

Prof. Jacek Purchla ukończył studia w zakresie ekonomii i historii sztuki. Jest profesorem zwyczajnym nauk humanistycznych, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności; kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładem Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Katedrą Dziedzictwa Europejskiego w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prowadzi badania nad architekturą historyzmu i modernizmu oraz powiązaniami artystycznymi w Europie Środkowej, z uwzględnieniem szczególnej roli Wiednia. Dorobek naukowy Prof. Purchli dotyczył od samego początku takich zagadnień jak: rozwój miast, historia urbanistyki i architektury, historia kultury, historia społeczna i gospodarcza, teoria i ochrona dziedzictwa kulturowego, polityka kulturalna i zarządzanie kulturą. Geografia jego zainteresowań badawczych to Kraków (traktowany jako pretekst i laboratorium badań interdyscyplinarnych) oraz fenomen Galicji i Europy Środkowej. Jego doskonałe przygotowanie teoretyczne w zakresie zarządzania miastem oraz historyczne w zakresie historii miast, a miasta Krakowa w szczególności, zwróciło uwagę władz Nowej Polski zaraz po 1989 roku i było impulsem do powołania Go na urząd Wiceprezydenta miasta Krakowa. Był on współtwórcą samorządu w Krakowie i nowej strategii rozwoju miasta, a więc „otwierania Krakowa na świat i powrót do miasta”.

 

Jest pomysłodawcą i dyrektorem Międzynarodowego Centrum Kultury, które promując kulturę polską na świecie spełnia jednocześnie ogromną rolę integracyjną dla Europy Środkowej i Wschodniej, skutecznie łącząc współczesność z tradycją. Działalność Centrum ma szczególne znaczenie dla kształtowania i propagowania nowej postawy wobec wspólnego dziedzictwa europejskiego.

 

Jest profesorem zwyczajnym nauk humanistycznych, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności; kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładem Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Katedrą Dziedzictwa Europejskiego w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest członkiem członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń, m.in. Rady Europa Nostra w Hadze, Comité international d’histoire de l’art (CIHA), Komitetu Nauk o Sztuce PAN, ekspert Komisji Europejskiej przy projekcie European Heritage Label, członek Komitetu Doradczego Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh. Od 2000 r. przewodniczy Radzie Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od lipca tego roku roku Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO (wcześniej, od 2012 roku, pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego). Jest też Delegatem Polski do Komitetu Dziedzictwa Kulturowego Rady Europy.

 

Zobacz więcej: Nagroda Forum Ekonomicznego Nowa Kultura-Nowej Europy im. Stanisława Vincenza

 

Dekada Krakowa na Forum w Krynicy

 


 

Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAW DZIEDZIC - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2015-09-09
Data publikacji:
2015-09-09
Data aktualizacji:
2015-09-09