Dokument archiwalny
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na nabycie przez Gminę Miejską Kraków nieruchomości zabudowanych (termin składania ofert do dnia 11.05.2007 roku do godz. 15.00).

 

Gmina Miejska Kraków, posiadająca siedzibę w Krakowie – Plac Wszystkich Świętych 3-4, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Nabycie przez Gminę Miejską Kraków nieruchomości zabudowanych.

 
W związku z art. 4 pkt.3 lit. i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wyłączającym stosowanie ustawy do nabycia własności i innych praw do nieruchomości, zamówienie udzielone będzie w trybie rokowań z ogłoszeniem w oparciu o Zarządzenie Nr 984/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności i innych praw do nieruchomości.

 Przedmiot zamówienia.

 Przedmiotem zamówienia jest nabycie przez Gminę Miejską Kraków prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krakowie w celu pozyskania lokali mieszkalnych o niższym standardzie..

 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w dwóch częściach.

Część pierwsza:

 Gmina zainteresowana jest nabyciem nieruchomości zabudowanej:

 - budynkiem mieszkalnym (do remontu lub przebudowy)

 - budynkiem o dotychczasowej funkcji innej niż mieszkalna z możliwością zmiany funkcji na cele mieszkalne ( do adaptacji).

 Wyklucza się budynki przeznaczone do rozbiórki, lub posiadające decyzję o występowaniu w nich stanu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

 

 

W przypadku, gdy w dniu składania ofert budynek posiada inną funkcje niż mieszkalna wymagane jest złożenie, co najmniej prawomocnej decyzji WZ stwierdzającej możliwość zmiany funkcji na cele mieszkalne istniejącego obiektu.

 Część druga:

 Gmina zainteresowana jest nabyciem nieruchomości zabudowanej:

 - budynkiem mieszkalnym, w którym wykonany został remont, przebudowa

 - budynkiem o funkcji poprzednio innej niż mieszkalna, w którym wykonana została adaptacja na cele mieszkalne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferenci mogą składać oferty w ramach jednej lub obu części postępowania

  

 

 

Specyfikację zawierającą szczegółowe warunki zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17 a, pok. 101 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.krakow.pl (moduł ogłoszenia i komunikaty).

  

 

 

Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Mieszkańców zlokalizowanym w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17 a - nie później niż do dnia 11.05.2007 roku do godz. 15.00 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Specyfikacja
Ogólne warunki umowy
Wyposażenie budynku
Formularz Oferty
Formularz oferty

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
RENATA BIAŁEK, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2007-04-05
Data publikacji:
2007-04-05
Data aktualizacji:
2007-08-30