Ogłoszenie otwartego konkursu ofert oraz naboru na członków komisji konkursowej na realizację zadania publicznego pn. Fundusz wkładów własnych

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

ORAZ

NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

 

 

na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym
w art. 4 ust. 1 pkt l-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Tytuł zadania publicznego:Fundusz wkładów własnych

 

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:  200 000, 00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)

 

Termin realizacji zadania: w okresie od 24 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków

 

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2018 przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środków finansowych w wysokości5 534,19zł.

 

 

Cel zlecanego zadania publicznego:

Udzielenie wsparcia finansowego realizacji zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych Gminy poprzez współfinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Warunki realizacji zadania publicznego:

Ofertę na pokrycie wkładu własnego części budżetu projektu, może wyłącznie złożyć oferent, który otrzymał już na realizację projektu środki spoza budżetu Gminy Miejskiej Kraków

Przez środki pozabudżetowe należy rozumieć środki finansowe pochodzące z funduszy:

·         Unii Europejskiej,

·         strukturalnych,

·         innych państw i organizacji międzynarodowych,

·         polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych,

·         administracji centralnej,

·         podmiotów komercyjnych.

Środkami pozabudżetowymi, w kontekście tego ogłoszenia konkursowego, nie są środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Miejskiej Kraków.

 Dofinansowanie może zostać przyznane jedynie na realizację zadania mieszczącego się
w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i w zakresie dziedzin objętych programami sektorowymi wynikającymi z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa wymienionych w Programie Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjętym Uchwałą nr CXV/3053/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r.:

 

1.        Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.;

2.        Program „Młody Kraków 2.0” na lata 2019-2023;

3.        Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015-2020;

4.        Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016-2020;

5.        Program Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019;

6.        Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020;

7.        Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020;

8.        Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań realizowanych w 2011r. oraz z perspektywą na lata 2016-2019;

9.        Program Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030,

10.    Program wspierania działalności kulturalnej prowadzonej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków,

11.    Miejski Program Rewitalizacji Krakowa;

12.    „Program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 –Bezpieczny Kraków”;

13.    Program „Otwarty Kraków”.

Zadanie, które ma być dofinansowane musi być:

1.        skierowane do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków lub organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Krakowa. Jeśli zadanie odnosi się do Gminy tylko
w części, to o dofinansowanie można ubiegać się tylko na tę część zadania, której odbiorcami będą mieszkańcy Krakowa (należy określić jaką liczbę odbiorców stanowić będą mieszkańcy Krakowai adekwatnie do tej liczby przeliczyć budżet zadania).

2.        realizowane w roku 2019. W przypadku projektów wieloletnich, których rozpoczęcie realizacji planowane jest na 2019, ofertę można jedynie złożyć na tę część, która będzie realizowana w 2019 roku (należy określić jaką liczbę odbiorców stanowić będą mieszkańcy Krakowai adekwatnie do tej liczby przeliczyć budżet zadania),

oraz nie może zawierać jakichkolwiek odpłatności od beneficjentów.

 

 

 

Dotacja nie może być wykorzystana na:

1.        zakupy gruntów,

2.        działalność gospodarczą,

3.        pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego,

4.        działalność partii politycznych,

5.        działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,

6.        działalność fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub partia polityczna.

Obowiązkowym załącznikiem do oferty jest kopia umowy na finansowe wsparcie realizacji projektu ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Miejskiej Kraków lub potwierdzenie otrzymania dotacji, wraz z kopią złożonego projektu do instytucji dysponującej środkami spoza budżetu Gminy. Na etapie składania ofert, w przypadku wskazania Partnera, wraz z którym organizacja ubiega się o środki pozabudżetowe, należy przedłożyć: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

Wszystkie dokumenty konkursowe muszą być złożone w języku polskim, a w przypadku dokumentów w językach obcych, muszą być one przetłumaczone na język polski (wystarczy tłumaczenie zwykłe).

 W przypadku rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na ten konkurs w całości w pierwszym lub w kolejnych terminach, Miasto zastrzega sobie możliwość nierozpatrywania ofert złożonych w następnych terminach.

 

Oczekiwane rezultatyzlecanego zadania publicznego:

Zrealizowanie wszystkich zaplanowanych rezultatów wskazanych w ofertach, które otrzymają dofinansowanie z budżetu Gminy Miejskiej Kraków w ramach wsparcia finansowego Funduszu wkładów własnych.

 

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się
z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr
661/2019Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia
28.03.2019 r.oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem:

https://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2019/661/w_sprawie_wprowadzenia_Regulaminu_przeprowadzania_otwartych_konkursow_ofert_w_Gminie_Miejskiej_Krakow_w_roku_2019.html

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1.      Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie nastąpi w trybie wsparciarealizacji zadania publicznego.

2.      Wymagany minimalny wkład własny finansowy oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne, środki pochodzące z innych źródeł publicznych przyznane na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem ogłaszanego konkursu ofert, środki
z innych źródeł), liczony w stosunku do kwoty wnioskowanej dotacji wynosi 50 % kwoty wnioskowanej dotacji. Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu własnego finansowego będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.

3.      W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

4.      W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym
lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

5.      Beneficjentami realizowanego zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy.

6.      Oferent zobowiązany jest do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów.

7.      Dopuszczone przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w trakcie jego realizacji ustala się na poziomie 15 % danego kosztu.

8.      Oferent jest zobowiązany do identyfikacji ryzyk związanych z realizacją zadania publicznego oraz wskazania sposobów zapobiegania im (oferta – pkt III.6 – Dodatkowe informacje związane z realizacją zadania publicznego).

9.      Oferent jest zobligowany do oszacowania wartości (w zł) działań w ramach wkładu osobowego wskazanego w kosztach realizacji zadania poprzez uzupełnienie pkt VI oferty poz. 3 – Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów orz oświadczeń zawartych w sekcji VII.

10.  Oferent zobligowany jest dołączyć do oferty (w formie załącznika) informacji o nazwie
(-wy) organu (-ów) administracji publicznej lub jednostki  (-tek) sektora finansów publicznych lub innego podmiotu, który (-re) przekazał (-a,-y) środki finansowe wraz
z podaniem ich wysokości.

11.  Nieosiągnięcie zaplanowanych w ofercie rezultatów może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków dotacyjnych.

12.  Oferent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.).

13.  Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

14.  Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy oferent otrzyma dotację
w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy oferent
oraz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.

15.  Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

16.  Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

17.  Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 688) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem. 

18.  Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do kontaktu
z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia w celu potwierdzenia gotowości  realizacji zadania publicznego i ustalenia warunków jego realizacji w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

19.  Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

20.  Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 13.

21.  Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

22.  Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

23.  Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdania, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego (załącznik nr 1 do ogłoszenia) w terminach określonych
w umowie dotacyjnej.

 

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

1.      Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.

2.      Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3.      Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4.      Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5.      Nabór wniosków trwa w trybie ciągłym od dnia 30 kwietnia 2019 r. aż do wyczerpania środków:

-        do dnia 24 maja 2019 r.,

-        do dnia 24 lipca 2019 r.,

-        do dnia 24 września 2019 r.,

do godziny 1500.

6.      Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w terminie:

·      do dnia 24 maja 2019 r. os. Centrum C 10 pok. Nr 106,

·      po dniu 24 maja 2019 r. – sekretariat Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia,
ul.
Jana Dekerta 24

– z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

7.      Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone
po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

 

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

 

1.        Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje sfery zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i dziedziny objęte  programami sektorowymi wynikającymi z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa wymienionymi
w Programie Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjętym uchwałą
nr CXV/3053/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r.

2.        Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego (załącznik nr 2 do ogłoszenia) przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl lub www.nawikus.krakow.pl

3.        Po wypełnieniu formularza, ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą lub kurierem
w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w terminie:

·      do dnia 24 maja 2019 r. os. Centrum C 10 pok. Nr 106,

·      po dniu 24 maja 2019 r. – sekretariat Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia,
ul. Jana Dekerta 24
.

4.        Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

5.        Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych
w niej informacji.

6.        Komisja konkursowa opiniuje oferty najpóźniej do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

7.        Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu.

8.        Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

1)        złożenie oferty po terminie,

2)        złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu
(tj. np. z pominięciem systemu NAWIKUS, przesłanie faksem, e-mailem),

3)        złożenie formularza oferty bez wymaganych załączników,

4)        złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu
o konkursie,

5)        niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,

6)        złożenie oferty przez organizację pozarządową lub podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, które zgodnie z celami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze lub ewidencji  nie prowadzą działalności
w dziedzinie objętej konkursem,

7)        złożenie oferty nie w jednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania publicznego,

8)        złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie
z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej
 lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS,

9)        złożenie oferty niezawierającej wymaganego wkładu własnego finansowego oferenta określonego w ogłoszeniu konkursowym.

9.        Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych informacji oraz wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, m. in. odnośnie działalności statutowej oferenta
w kontekście zakresu zadania publicznego w ogłoszonym konkursie ofert.

10.    Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 3 do ogłoszenia.

11.    Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i listę ofert nie spełniających wymogów formalnych.

12.    Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne, przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej, stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia, zawierającą szczegółowe kryteria oceny merytorycznej.

13.    Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

1)        możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

2)        kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)        jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,

4)        planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków własnych finansowych ,

5)        planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład własny niefinansowy (w tym osobowy i rzeczowy),

6)        analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

14.    Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent lub osoba przez niego upoważniona.

15.    Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

16.    Wyniki otwartego konkursu ofert, komórka merytoryczna zamieszcza niezwłocznie:

1)        w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa,

2)        na tablicy ogłoszeń Urzędu lub MJO.

oraz udostępnia się je w:

1)        miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl,

2)        Systemie Informatycznym NAWIKUS, w portalu: www.nawikus.krakow.pl.

17.    Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

1)        nie zostanie złożona żadna oferta,

2)        żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU NAWIKUS

1.        Zgodnie z zarządzeniem nr 2851/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017r.
 w sprawie wprowadzenia w GMK systemu NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania, Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) jest obligatoryjnym narzędziem pomocniczym
w przygotowaniu oferty, urealnienia harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania
z realizacji zadania publicznego.

2.        Regulamin działania systemu NAWIKUS określa ww. zarządzenie PMK.

3.        Ogłoszenie o konkursie znajduje się w portalu informacyjnym www.nawikus.krakow.pl.

4.        Organizacja dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl.

5.        Rejestracja profilu organizacji musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.

6.        W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres nawikus.krakow@um.krakow.pl najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert określonym w ogłoszeniuz pominięciem dni wolnych od pracy.

7.        Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona
w systemie.

8.        Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione, by organizacja mogła korzystać z systemu informatycznego NAWIKUS: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana Mozilla Firefox/Waterfox
(w wersji 44 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej), zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×1024.

9.        Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.

10.    Za ważną uznaje się ofertę wysłaną z wykorzystaniem systemu oraz złożoną w wersji papierowej w miejscu wskazanym przez ogłaszającego konkurs.

 

INFORMACJE O KONKURSIE:

 

Informacje dotyczące otwartego konkursu, tj. zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania oraz w zakresie funkcjonowania systemu NAWIKUS ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej
i Zdrowia w terminie:

·      do dnia 24 maja 2019 r. os. Centrum C 10 pok. Nr 106, tel. 12-616-78-00

·      po dniu 24 maja 2019 r. – sekretariat Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia,
ul. Jana Dekerta 24, tel.
12-616-51-19.

w godz. od 800 do 1500

 

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ:

 

1.      Ogłasza się nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Fundusz wkładów własnych”
w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt l-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2.      Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.

3.      W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:

1)      przewodniczący komisji - przedstawiciel komórki  merytorycznej, odpowiedzialnej za dany konkurs,

2)      do trzech przedstawicieli komórki merytorycznej, w tym zastępca przewodniczącego,

3)      do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.

4.      Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

5.      W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

6.      Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.

7.      Prezydent lub osoba przez niego upoważniona wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert.

8.      Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1)      są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,

2)      nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

3)      mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

4)      zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 5 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę.

9.        Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach
jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

10.    Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem  10 maja 2019 r. o godz. 1500 Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać
w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia os. Centrum C 10 pok. Nr 106 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl.

11.  Pracownicy komórki merytorycznej Urzędu powoływani do komisji konkursowej przez Prezydenta zobowiązani do wypełnienia jedynie oświadczenia o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie ofert.

 

 

 

WAŻNE DOKUMENTY:

 

1)        Regulamin przeprowadzania przez Gminę otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych określa zarządzenie nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2019 r.

2)        Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofertokreśla załącznik nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty uchwałą nr CXV/3053/18 Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 listopada 2018 roku.

3)        Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl, w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych:www.ngo.krakow.pl, a także w  Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia w terminie:

·      do dnia 24 maja 2019 r. −os. Centrum C 10 pok. Nr 106,

·      po dniu 24 maja 2019 r. – sekretariat Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia,
ul. Jana Dekerta 24.

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

załącznik nr 1 – formularz sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu;

załącznik nr 2 – formularz oferty, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu;

załącznik nr 3 – karta oceny formalnej oferty;

załącznik nr 4 – karta oceny merytorycznej oferty;

załącznik nr 5 – formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowej.

 

 

UWAGA

 

Komunikat został omyłkowo zarchiwizowany dn. 20.05.2019 r. Cała jego treść jest nadal obowiązująca.
Za utrudnienia przepraszamy”

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
Data wytworzenia:
2019-04-29
Data publikacji:
2019-04-29
Data aktualizacji:
2019-05-28