Program Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015
z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na lata 2016-2019

Program ochrony środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 r. oraz perspektywą na lata 2016-2019, opracowywany w celu realizacji Polityki ekologicznej Państwa, opartej na polityce UE, oraz Programu ochrony środowiska województwa małopolskiego, na poziomie miasta Krakowa. Z założenia ma on służyć rozwiązaniu problemów w zakresie ochrony środowiska na analizowanym obszarze, w przyjętej perspektywie czasowej. Wdrożenie Programu powinno przyczynić się do realizacji idei zrównoważonego miasta, efektywnie wykorzystującego swoje zasoby, a ponadto poprawy warunków zdrowotnych mieszkańców, oszczędności energii a także realizacji wielu innych celów, określonych w strategiach rozwoju województwa i miasta.

W Programie określony został cel nadrzędny, priorytety, cele krótko- i długoterminowe, dotyczące poszczególnych elementów środowiska, a także aspekty finansowe realizacji Programu oraz harmonogram zadań wraz z koncepcją monitoringu wdrażania i określeniem wskaźników monitorowania. Zaproponowane w Programie priorytety, cele i zadania oparte zostały na analizie stanu środowiska i wyzwań w tym zakresie, zawartych w Diagnozie stanu środowiska miasta Krakowa, stanowiącej integralną część Programu. Przy opracowywaniu Programu założono, że elementy środowiska objęte osobnymi programami, czy planami (programem ochrony powietrza, programem ochrony środowiska przed hałasem, programem gospodarki odpadami), nie będą szczegółowo analizowane, a sprecyzowane, w tych dokumentach cele i działania będą w całości uwzględnione w Programie.

 


Program - Załącznik nr 1 do Uchwały LXI 863 RMK z 21.11.2012

Diagnoza - Załącznik nr 2 do Uchwały LXI 863 RMK z 21.11.2012

Standardy zieleni - Załącznik nr 3 do Uchwały LXI 863 RMK z 21.11.2012


UCHWAŁA NR LXI/863/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 r. oraz perspektywą na lata 2016-2019


Raport z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 r. oraz perspektywą na lata 2016-2019" - za lata 2011 - 2013


Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 r. oraz perspektywą na lata 2016-2019" - za lata 2014 - 2015:


 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I STANOWIĄCY JEGO ELEMENT PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA KRAKOWA - plan na lata 2005-2007 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2004 roku oraz perspektywa na lata 2008-2011