Wydział Planowania Przestrzennego
Symbol: BP
Adres siedziby: Mogilska 41, 31-545 Kraków
Telefon: 12-616-8542, 12-616-8526
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Bożena Kaczmarska-Michniak
Zastępca Dyrektora Wydziału: Elżbieta Szczepińska
Zastępca Dyrektora Wydziału: Grzegorz Janyga

Zakres działania:

- Sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
- Opracowywanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz jego aktualizacji i zmian,
- Prowadzenie prac studialnych i analiz, w tym wykonywanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium,
- Prowadzenie prac nad projektem uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (tzw. uchwały krajobrazowej),
- Prowadzenie i aktualizowanie rejestru planów miejscowych i studium, oraz archiwizacja dokumentacji planistycznej.
- Współdziałanie z jednostkami administracji rządowej i samorządowej w dziedzinie planowania przestrzennego, wprowadzanie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa i zadań rządowych ujętych w programach zawierających zadania rządowe do planów miejscowych.
- Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium i planów miejscowych oraz wydawanie zaświadczeń w celu urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego, wymaganego przepisami prawa lub gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonych w Wydziale ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w posiadaniu Wydziału.
- Opiniowanie zamierzeń i zadań inwestycyjnych Miasta Krakowa w zakresie zgodności z polityką przestrzenną Miasta.

Zarządzenie Nr 2870/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 października 2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Planowania Przestrzennego


Uwagi:
Agata Gorczowska, Główny Specjalista, Pracownia Urbanistyczna 2

Struktura wydziału:
Pracownia Prac Studialnych - BP-01
Pracownia Urbanistyczna 1 - BP-02-1
Pracownia Urbanistyczna 2 - BP-02-2
Pracownia Urbanistyczna 3 - BP-02-3
Pracownia Branżowa - BP-03
Pracownia Kartografii i Systemów Informacji Przestrzennej - BP-04
Pracownia Informacji Planistycznej - BP-05
Stanowiska Ds. Obsługi Prawnej i Interpelacji - BP-06
Stanowiska Ds. Budżetu - BP-07
Stanowiska Ds. Organizacyjnych i Obsługi Sekretariatu - BP-08


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Planowania Przestrzennego (4)


Wstecz


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA ADAMIK-ŚLIWA
Data wytworzenia:
2019-01-02
Data publikacji:
2019-01-02
Data aktualizacji:
2019-12-09