Wydział Planowania Przestrzennego
Symbol: BP
Adres siedziby: Mogilska 41, 31-545 Kraków
Telefon: 12-616-8542, 12-616-8526
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Elżbieta Szczepińska
P.O. Zastępcy Dyrektora Wydziału: Jolanta Czyż
Zastępca Dyrektora Wydziału: Grzegorz Janyga

Zakres działania:

- Sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
- Opracowywanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz jego aktualizacji i zmian,
- Prowadzenie prac studialnych i analiz, w tym wykonywanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium,
- Prowadzenie prac nad projektem uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (tzw. uchwały krajobrazowej),
- Prowadzenie i aktualizowanie rejestru planów miejscowych i studium, oraz archiwizacja dokumentacji planistycznej.
- Współdziałanie z jednostkami administracji rządowej i samorządowej w dziedzinie planowania przestrzennego, wprowadzanie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa i zadań rządowych ujętych w programach zawierających zadania rządowe do planów miejscowych.
- Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium i planów miejscowych oraz wydawanie zaświadczeń w celu urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego, wymaganego przepisami prawa lub gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonych w Wydziale ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w posiadaniu Wydziału.
- Opiniowanie zamierzeń i zadań inwestycyjnych Miasta Krakowa w zakresie zgodności z polityką przestrzenną Miasta.

Zarządzenie Nr 2870/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 października 2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Planowania Przestrzennego


Uwagi:


UWAGA WAŻNE!
Prosimy o dokładne przeczytanie treści poniższych komunikatów:

Od dnia 16 marca do odwołania, budynek przy ul. Mogilskiej 41 jest zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miasta Krakowa będzie można złożyć elektronicznie (np. poprzez ePUAP),
bądź poprzez wrzucenie specjalnej koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do urzędu w 13 lokalizacjach.
(Informacja UMK i lista lokalizacji pojemników ->)

Ogłoszenia dotyczące wydłużenia terminów wyłożeń do publicznego wglądu projektów planów, składania uwag i odwołania dyskusji publicznych.
(Pełna treść ogłoszenia ->)

Wyłożenia do publicznego wglądu dostępne są wyłącznie na stronach BIP MK
(Odnośnik do strony z wyłożeniami ->)

Informacja planistyczna dostępna telefonicznie pod numerem 12 616 8502
strona bipSTRONA - PLANOWANIE PRZESTRZENNE - Informacje dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa (w tym zmiany Studium)

Agata Gorczowska, Główny Specjalista, Pracownia Urbanistyczna 2
Natalia Siemińska, Inspektor, Pracownia Informacji Planistycznej

Struktura wydziału:
Pracownia Prac Studialnych - BP-01
Pracownia Urbanistyczna 1 - BP-02-1
Pracownia Urbanistyczna 2 - BP-02-2
Pracownia Urbanistyczna 3 - BP-02-3
Pracownia Branżowa - BP-03
Pracownia Kartografii i Systemów Informacji Przestrzennej - BP-04
Pracownia Informacji Planistycznej - BP-05
Stanowiska Ds. Obsługi Prawnej i Interpelacji - BP-06
Stanowiska Ds. Budżetu - BP-07
Stanowiska Ds. Organizacyjnych i Obsługi Sekretariatu - BP-08


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Planowania Przestrzennego (4)


Wstecz