Sporządzany plan ZWIERZYNIEC - KSIĘCIA JÓZEFA Logo
 

Powierzchnia planu - 16,8 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Wnioski złożone do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, które zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Obszary i granice planu
Mapa z obszarami i granicami planu


Procedura sporządzania planu Uchwały Rady Miasta Ogłoszenia Prezydenta Miasta Przydatne linkiInformacja o planie:
Obszar miasta objęty niniejszym planem położony jest w zachodniej części Krakowa, na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec. Obejmuje on pięć niegraniczących bezpośrednio ze sobą obszarów, których łączna powierzchnia wynosi 16,8 ha:
1 - Obszar „Muzeum” - o powierzchni 0,08 ha, obejmuje działki nr 27 i 30/1 obr. 13 Krowodrza, na których znajduje się Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (oddział „Dom Zwierzyniecki”).
2 - Obszar „Szkoła” - o powierzchni 0,5 ha, obejmuje działkę nr 155/2 obr. 13 Krowodrza, na której znajduje się Szkoła Podstawowa nr 32 im. Karola Chodkiewicza w Krakowie.
3 - Obszar „Wodociągowa” - o powierzchni 11,11 ha; od południa granicą obszaru jest ul. Księcia Józefa, od wschodu obszar ogranicza ul. Wodociągowa; od strony północnej obszar ogranicza ul. Jacka Malczewskiego; zachodnia granica przebiega po wschodniej granicy działek nr 214, 285 obr. 16 Krowodrza, następnie wzdłuż zachodniej granicy planowanego tunelu trasy Zwierzynieckiej do działki nr 217/4, następnie północną granicą działki nr 216 obr. 16 Krowodrza, wschodnią i północną granicą działki nr 96/3 obr. 16 Krowodrza, północną granicą działki nr 96/2 obr. 16, następnie zachodnią granicą działek nr 97/9, 54/9, 97/5, 54/10 obr. 16 Krowodrza do ul. Ludomira Benedyktowicza.
4 - Obszar „Benedyktowicza” – o powierzchni 1,10 ha, obejmuje działki nr 193/1, 208, 209 obr. 16 Krowodrza oraz fragmenty działek nr 276/2, 207/7 obr. 16 Krowodrza, działki zlokalizowane są po obu stronach ul. Ludomira Benedyktowicza.
5 - Obszar „Glinnik” – o powierzchni 4,05 ha, obejmuje teren Cmentarza Wojennego „Glinnik” wraz z otaczającym go pasem zieleni, następnie od strony zachodniej granica obszaru poprowadzona jest wschodniej stronie ul. Bruzdowej, zachodnią granicą działki nr 174 obr. 16 Krowodrza aż do ul. Kamedulskiej; południowa granica obszaru wyznaczona została wzdłuż północnej strony ul. Kamedulskiej i ul. Księcia Józefa, do działki nr 184 obr. 16 Krowodrza; następnie granica przebiega wzdłuż wschodniej granicy działki nr 184 obr. 16 Krowodrza; północna granica obszaru przebiega wzdłuż granicy Terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN wyznaczonego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, następnie zachodnią granicą działek nr 178/3, 178/2 obr. 16 Krowodrza, następnie północną granicą działki nr 280 obr. 16 Krowodrza aż do ul. Bruzdowej.
Za opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zwierzyniec - Księcia Józefa” przemawia konieczność zaktualizowania zapisów planistycznych dla tego obszaru i dostosowania ich do rozwiązań przyjętych w dokumencie Studium.
Plan miejscowy określi zasady kontynuacji i rozwoju funkcji mieszkaniowej z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych, kulturowych, funkcjonalnych oraz kompozycyjnych. Kolejnym aspektem jest potrzeba zmiany ustaleń planistycznych, tak aby umożliwić dalszy rozwój placówki kulturalnej „Dom Zwierzyniecki”, a także zagospodarowanie Cmentarza Wojennego Glinnik, który jako miejsce masowych egzekucji w czasie II Wojny Światowej winien być objęty ochroną i upamiętniony.

Wnioski do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych