CZYŻYNY - AWF – Projekt planu, projekt ustaleń

 


Informacja o wykonawcyPROJEKT został wykonany przez WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWAPROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 17 września do 15 października 2019 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 9 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(2) przeprowadzonej w dniu 3 października 2019 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 777/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2019 r.

DRUK NR 299:

- w dniu 24 kwietnia 2019 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 22 maja 2019 r. - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Rada odroczyła głosowanie.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-tekstUzasadnienie rozwiązań zawartych w projekcie planu

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


strona bipAUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu
- Zarządzenie Nr 907/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Druk nr 299)
(wyłączona jawność)*


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XIV - 24 kwietnia 2019 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XVI - 22 maja 2019 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMKPROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 980/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2016 r.

DRUK NR 858:

- w dniu 11 maja 2016 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu, oraz czytanie i głosowanie nad projektami uchwał w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu (druki nr od 859 do 863) - Rada podjęła uchwały: Nr XLIII/760/16, Nr XLIII/761/16, Nr XLIII/762/16, Nr XLIII/763/16, Nr XLIII/764/16, oraz odbyła pierwsze czytanie projektów uchwał w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu, oznaczonych numerami 6, 7 (druk nr 864) i 10 oraz 8 i 9 (druk nr 865),
- w dniu 25 maja 2016 r. drugie czytanie projektów uchwał w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu (druki nr 864 i 865) - Rada podjęła uchwały: Nr XLIV/775/16, Nr XLIV/776/16,
- w dniu 8 czerwca 2016 r. drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Rada odesłała projekt do projektodawcy,
- od dnia 7 września 2016 r. projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu znajdował się w Radzie Miasta Krakowa.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-tekstUzasadnienie rozwiązań zawartych w projekcie planu

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


strona bipProjekty uchwał w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa
uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 979/2016 Prezydenta Mista Krakowa z dnia 25 kwietnia 2016 r.


strona bipAUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu
- Zarządzenie Nr 1380/2016 Prezydenta Mista Krakowa z dnia 31 maja 2016 r. (Druk nr 858)
(wyłączona jawność)*


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XLIII - 11 maja 2016 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XLIV - 25 maja 2016 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XLVIII - 8 czerwca 2016 r.

strona bipStrona źródłowa ze stenogramami z sesji RMK
PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 7 stycznia do 4 lutego 2016 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 4 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(1) przeprowadzonej w dniu 19 stycznia 2016 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowychpowrótPowrót do strony głównej planu

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2016-01-07
Data publikacji:
2016-01-07
Data aktualizacji:
2020-04-17