Historia sporządzenia planu GEN. BORA-KOMOROWSKIEGO - REJON KONCENTRACJI USŁUG Logo
 

Powierzchnia planu - 57,8 ha
Jednostki ewidencyjne: Śródmieście, Nowa Huta
Dzielnice: III Prądnik Czerwony i XV Mistrzejowice

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadziło
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 26 września 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CXI/2954/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GEN. BORA-KOMOROWSKIEGO – REJON KONCENTRACJI USŁUG" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 1 października 2018 r., poz. 6517 - weszła w życie w dniu 16 października 2018 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).

ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta  Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan obejmuje obszar, na którym skoncentrowane są obiekty usług biznesowych oraz komercyjno-handlowych, stanowiący centrum wielofunkcyjne o dobrej dostępności komunikacyjnej i o znaczeniu ogólnomiejskim. Celem planu jest przestrzenne uporządkowanie obszaru oraz wykorzystanie istniejących rezerw terenowych dla jego dalszego rozwoju jako centrum biznesowo - komercyjnego, w zgodzie ze wskazaną w Studium polityką rozwoju i kształtowania ładu przestrzennego. Plan miejscowy ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej".
W dniu 9 czerwca 2016 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym przedstawiono wstępną koncepcję planudokument pdf-tekst
Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi dotyczące projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych