Zwierzęta Gospodarskie

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem (UCHWAŁA NR III/35/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków) - miasto podzielono na strefy, w których zabrania się lub dopuszcza utrzymywanie zwierząt gospodarskich.

 

Zakaz chowu, hodowli i przetrzymywania zwierząt gospodarskich takich jak: bydło, konie, strusie, świnie, owce, kozy, drób, króliki obowiązuje na terenach strefy miejskiej wraz z obszarem śródmieścia. Zakaz, nie dotyczy ogrodów o powierzchni powyżej 50 arów utrzymywanych przez kościoły lub inne związki wyznaniowe, istniejących w strefie gospodarstw rolnych, utrzymywania zwierząt wykorzystywanych do wykonywania usług przewozowych i rekreacyjnych, wynikających z zarejestrowanej działalności i stanowiących źródło utrzymania posiadaczy zwierząt oraz prowadzenia chowu drobiu (z wyłączeniem perlic, indyków, strusi oraz kogutów pozostałych gatunków), królików - do 5 sztuk zwierząt. Ogólną, minimalną powierzchnię nieruchomości, na której dozwolone jest utrzymywanie drobiu i królików ustala się na 4 ary.

 

W strefie przedmieść zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków bytowych i zachowania czystości na terenie posesji. Minimalna powierzchnia, na której można utrzymywać bydło, konie lub strusie to 50 arów, kozy, świnie i owce - 10 arów a drób i króliki - 4 ary. Ule z pszczołami na terenie całego miasta należy usytuować w odległości nie mniejszej niż 15 metrów od granicy działki. Jeśli odległość jest mniejsza (ale nie mniejsza niż 4 metry od granicy działki) to należy zastosować ogrodzenie osłaniające uniemożliwiające pszczołom przelot przez nie. Teren na którym prowadzona jest pasieka musi być ogrodzony by uniemożliwić wstęp osobom postronnym.

 

UCHWAŁĄ NR LXXIII/1770/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków dopuszczono usytuowanie pasiek na dachach budynków nie wyższych niż 25 metrów pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

  1. miejsce, w którym zlokalizowana jest pasieka musi być zabezpieczone przed dostępem przypadkowych osób,
  2. na dachu budynku może znajdować się do pięciu pni pszczelich, zlokalizowanych co najmniej 5 metrów od krawędzi dachu, a dopuszczalna ich ilość na 1 km2 obszaru miasta nie może przekraczać 20,
  3. ule muszą być zainstalowane w sposób uniemożliwiający ich przewrócenie a pszczoły winny mieć zapewniony dostęp do poideł z wodą, zainstalowanych w sposób uniemożliwiający ich przewrócenie w miejscu zlokalizowania pasieki,
  4. ule winny być zasiedlone wyłącznie rasami pszczół dopuszczonymi do rozrodu na terenie kraju,
  5. właściciel pasieki winien zawrzeć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością rolniczą (prowadzenie pasieki),
  6. każdorazowo, zgodę na prowadzenie pasieki wyrazić powinien właściciel, zarządca budynku, a zgoda ta w formie pisemnej winna być przedłożona w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa podczas dokonywania zgłoszenia lokalizacji pasieki. W przypadku wycofania zgody, o której mowa powyżej – pasieka musi zostać niezwłocznie (w terminie od początku kwietnia do końca października) przeniesiona w inne miejsce lub zlikwidowana.

W 2018 roku prowadzono 20 kontroli związanych z niewłaściwym utrzymywaniem zwierząt gospodarskich na terenie Krakowa, oraz 15 kontroli zasad przetrzymywania/ pracy koni dorożkarskich. Interwencje dotyczyły przede wszystkim utrzymywania zwierząt gospodarskich w strefie miejskiej, poza gospodarstwami rolnymi, złych warunków utrzymywania zwierząt i niewłaściwej opieki nad nimi.

 

Zobacz też: kontrole utrzymania zwierzat gospodarskich