Obowiązujący plan POLANA ŻYWIECKA Logo
 

UWAGA:
1) W części obszaru planu sporządzany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "LAS BORKOWSKI"Przekierowanie do strony planu
2) Wyrokiem z dnia 22 sierpnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: II OSK 1248/18) po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Rady Miasta Krakowa od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 1 grudnia 2017 r. (sygn. akt: II SA/Kr 1378/17):

1. uchylił punkt I zaskarżonego wyroku i w tym zakresie orzekł o nieważności częścu tekstowej i rysunkowej planu miejscowego w zakresie terenu ZP.1;
2. w pozostałym zakresie utrzymał
rozstrzygnięcie sądu I instancji w mocy, tj. o unieważnieniu rysunku planu w zakresie działki nr 194/17 położonej w obszarze o symbolu ZP.2.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia NSA z dnia 22 sierpnia 2018 r.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA z dnia 1 grudnia 2017 r.
Orzeczenie jest prawomocne.

3) W dniu 11 października 2013 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utraciła moc obowiązywania niewielka część
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "REJONU PRZEBIEGU ULICY 8 PUŁKU UŁANÓW"Odnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 44,1 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXXXI/1239/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "POLANA ŻYWIECKA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 września 2013 r., poz. 5648.

Plan obowiązuje od dnia 11 października 2013 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 5 MB)
- zaktualizowany na dzień 22 sierpnia 2018 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 21 MB)
- uchwalony w dniu 11 września 2013 r.

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 11 września 2013 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 września 2013 r., poz. 5648 - ogłoszenie uchwały Nr LXXXI/1239/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w .rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego
- INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW)

Celem planu jest uporządkowanie procesów inwestycyjnych realizowanych od kilku lat na tym terenie i zapewnienie kontynuacji tych procesów w harmonii z istniejącą zabudową i specyfiką rejonu, a jednocześnie wyeliminowanie procesów niepożądanych, zmierzających np. istotnego przekraczania lokalnych standardów. Plan ułatwi także kształtowanie zieleni towarzyszącej nowej zabudowie i tworzenie nowych przestrzeni publicznych. Ustalenia przyjęte w planie umożliwią rozbudowę niezbędnej infrastruktury technicznej i komunalnej, a także lokalizację nowych dróg wewnętrznych, które zapewnią prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta. Rozwiązania planu mają charakter kompleksowy, uwzględniający relacje z sąsiadującymi terenami.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip