Strona sporządzanego planu LAS BORKOWSKI Logo Krakowa
 

link do mapy w Obserwatorium

Powierzchnia planu - 14,6 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica IX Łagiewniki - Borek Fałęcki
Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


 Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LAS BORKOWSKI".
Odnośnik do rozpatrzenia wnioskówodnośnik do strony bip

Obszar z granicami planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Strona - Procedura sporządzania planu Strona - Ogłoszenia Prezydenta Miasta    
Strona - Uchwały Rady Miasta Strona - Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Strona - Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Strona - Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Las Borkowski", obejmujący fragment zwartego kompleksu leśnego położonego w południowej części Krakowa, będzie planem o charakterze ochronnym. Obszar miasta wskazany do objęcia miejscowym planem jest miejscem występowania chronionych gatunków fauny i flory, powinien więc zostać włączony w strukturę systemu zieleni miejskiej. Jeżeli uprawomocni się wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 1 grudnia 2017 r., to cenny przyrodniczo obszar miasta zostanie pozbawiony ochrony w postaci ustaleń planistycznych. Objęcie analizowanego obszaru procedurą sporządzenia nowego planu miejscowego pozwoli na wyznaczenie nowych zasad zagospodarowania terenu, uwzględniających występujące uwarunkowania oraz wytyczne zaktualizowanego w 2014 r. Studium.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Odnośnik do listy planów sporządzanychPowrót do listy planów sporządzanych  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoPonowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego