Dokument archiwalny


ZMIANA STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa

 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2013 r.

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z podjęciem przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XVIII/229/07 z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa

zawiadamiam

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

Wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2013 r., w następujących formach:
- na piśmie bądź ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 42 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wnioski zostaną rozpatrzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej www.bip.krakow.plstrona bipPowrót do poprzedniej strony