Historia sporządzenia planu UGOREK - WSCHÓD Logo
 

Powierzchnia planu - 26,8 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście
Dzielnica III Prądnik Czerwony

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT ROZWOJU MIAST (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW) w Krakowie


W dniu 12 czerwca 2013 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXVI/1105/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "UGOREK - WSCHÓD" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2013 r. poz. 4092 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 24 lipca 2013 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 26 października 2011 r. podjęta została uchwała Nr XXVIII/356/11 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Dzielnicy III Prądnik Czerwony. Jednym z dwóch obszarów wskazanych w tej uchwale, w granicach których zdaniem autorów uchwały winny być podjęte plany miejscowe, jest obszar pomiędzy ul. Ułanów a dawnym lotniskiem Rakowice - Czyżyny na osiedlu Ugorek. W obszarze tym zlokalizowane zostały funkcje z zakresu usług publicznych, głównie oświaty i ochrony zdrowia. Plan miejscowy sporządzony dla tego obszaru ma na calu doprecyzowanie zasad zagospodarowania obszaru i zachowanie jego jednorodności funkcjonalnej".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

PowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip