Obowiązujący plan UGOREK - WSCHÓD Logo
 

UWAGA:

1) Od dnia 18 października 2018 r. w części obszaru planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
"DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA - ETAP A" - OBSZAR NR 199Przekierowanie do strony planu
2) Wyrokiem z dnia 5 grudnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: II OSK 108/17) oddalił skargę kasacyjną Gminy Miejskiej Kraków od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 września 2016 r. (sygn. akt: II SA/Kr 743/16) zapadłego w sprawie skargi na uchwałę Nr LXXVI/1105/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ugorek - Wschód" stwierdzającego nieważność zaskarżonej uchwały w części graficznej dotyczącej działki nr 171/30 obręb 4 Śródmieście w Krakowie oraz § 8 ust. 8 części tekstowej uchwały.
link zewnętrznyOdnośnik do wyroku NSA z dnia 5 grudnia 2018 r.
link zewnętrznyOdnośnik do wyroku WSA z dnia 19 września 2016 r.
Powyższe orzeczenia są prawomocne od dnia 5 grudnia 2018 r.

3) Wyrokiem z dnia 6 maja 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: II OSK 2094/14) oddalił skargę kasacyjną Gminy Miejskiej Kraków od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2014 r. (sygn. akt: II SA/Kr 93/14) stwierdzającego nieważność uchwały Nr LXXVI/1105/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ugorek - Wschód" w części obejmującej działkę nr 755/1 obręb 4 Śródmieście w Krakowie.
link zewnętrznyOdnośnik do wyroku NSA z dnia 6 maja 2016 r.
link zewnętrznyOdnośnik do wyroku WSA z dnia 15 kwietnia 2014 r.
Powyższe orzeczenia są prawomocne od dnia 6 maja 2016 r.

 

Powierzchnia planu - 26,8 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście
Dzielnica III Prądnik Czerwony

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXXVI/1105/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "UGOREK - WSCHÓD" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 czerwca 2013 r., poz. 4092.|

Plan obowiązuje od dnia 4 lipca 2013 r.


dokument pdf-tekst


TEKST USTALEŃ PLANU (Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 8 MB)
- zaktualizowany na dzień 18 października 2018 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 25 MB)
- uchwalony w dniu 12 czerwca 2013 r.

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą w sprawie uchwalenia planu

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 czerwca 2013 r., poz. 4092 - ogłoszenie uchwały Nr LXXVI/1105/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia planu (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW)

Plan miejscowy ma na celu doprecyzowanie zasad zagospodarowania obszaru i zachowanie jego jednorodności funkcjonalnej.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip