Historia sporządzenia planu MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - ZARZECZE Logo

Powierzchnia planu - 30,0 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VI Bronowice

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 24 października 2012 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LIX/815/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - ZARZECZE" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2012 r., poz. 5495 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 21 listopada 2012 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Obszar planu miejscowego położony jest na terenie dzielnicy pomocniczej VI Bronowice i stanowi jeden z czterech obszarów wskazanych do sporządzenia planów obejmujących łącznie teren tzw. Młynówki Królewskiej. W sytuacji nasilającej się presji inwestorów w kierunku maksymalizacji zabudowy przedmiotowego obszaru, konieczne jest wprowadzenie takich regulacji prawnych, które pozwolą na zachowanie tego miejsca jako terenów zieleni oraz na realizację inwestycji związanych z infrastrukturą parku, służącą celom rekreacji i wypoczynku okolicznych mieszkańców".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 10 czerwca 2011 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 11 lipca 2011 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 1087/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2012 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 29 czerwca 2012 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 10 lipca do 7 sierpnia 2012 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu - 16 lipca 2012 r.
 7. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 24 sierpnia 2012 r.
 8. Rozpatrzenie uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 2527/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 września 2012 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2649/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2012 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 10 października 2012 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 11. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 24 października 2012 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr LIX/815/12 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia planu.
 12. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2012 r., poz. 5495.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(2) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 2649/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2012 r.

DRUK NR 957:
- w dniu 10 października 2012 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 24 października 2012 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr LIX/815/12 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LVIII - 10 października 2012 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LIX - 24 października 2012 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK.
(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 10 lipca do 7 sierpnia 2012 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 3 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 16 lipca 2012 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(1) PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 10 lipca do 7 sierpnia 2012 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 3 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

_do górydo góryPowrótPowrót do obowiązującej wersji planu  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip