Historia sporządzenia planu MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - GROTTGERA Logo

Powierzchnia planu - 22,1 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica V Krowodrza

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 10 czerwca 2015 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XVI/282/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - GROTTGERA" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2015 r., poz. 3733 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 4 lipca 2015 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Obszar planu położony jest na terenie dzielnicy pomocniczej V Krowodrza i stanowi jeden z czterech obszarów wskazanych do sporządzenia planów obejmujących łącznie teren tzw. Młynówki Królewskiej. W sytuacji nasilającej się presji inwestorów w kierunku maksymalizacji zabudowy przedmiotowego obszaru, konieczne jest wprowadzenie takich regulacji prawnych, które pozwolą na zachowanie tego miejsca jako terenów zieleni oraz na realizację inwestycji związanych z infrastrukturą parku, służącą celom rekreacji i wypoczynku okolicznych mieszkańców".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 10 czerwca 2011 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 11 lipca 2011 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 1086/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2012 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 29 czerwca 2012 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 10 lipca do 7 sierpnia 2012 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 19 lipca 2012 r.
 7. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 24 sierpnia 2012 r.
 8. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 2526/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 września 2012 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2648/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2012 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 10 października 2012 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 11. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 24 października 2012 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Uchwała Nr LIX/814/12 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia planu (Uchwała unieważniona wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 28 czerwca 2013 r. - wyrok prawomocny od dnia 15 stycznia 2015 r.).
 12. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2012 r., poz. 5621.
 13. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 1109/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2015 r.
 14. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag dot. projektu planu - Zarządzenia od Nr 1110/2015 do Nr 1130/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2015 r.
 15. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 27 maja 2015 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu oraz czytanie i głosowanie nad projektami uchwał w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag dot. projektu planu - Rada podjęła uchwały od Nr XIV/238/15 do Nr XIV/258/15.
 16. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 10 czerwca 2015 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr XVI/282/15 w sprawie uchwalenia planu.
 17. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2015 r., poz. 3733.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(3) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 1109/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2015 r.

DRUK NR 286:
- w dniu 27 maja 2015 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu oraz czytanie i głosowanie nad projektami uchwał w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu (Druki od nr 287 do nr 307) - Rada podjęła uchwały od Nr XIV/238/15 do Nr XIV/258/15,
- w dniu 10 czerwca 2015 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr XVI/282/15 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


strona bipProjekty uchwał dot. uwag przy zarządzeniach od Nr 1110/2015 do Nr 1130/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2015 r.


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XIV - 27 maja 2015 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XVI - 10 czerwaca 2015 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(2) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 2648/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2012 r.

DRUK NR 956:
- w dniu 10 października 2012 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 24 października 2012 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr LIX/814/12 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LVIII - 10 października 2012 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LIX - 24 października 2012 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 10 lipca do 7 sierpnia 2012 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 12 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 19 lipca 2012 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 10 lipca do 7 sierpnia 2012 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 4 MB)

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 29 czerwca 2012 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr XII/127/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 10 lipca do 7 sierpnia 2012 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach:

- środy: od 13:30 do 15:30,
- poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: od 9:00 do 11:00.


Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również na stronie internetowej www.bip.krakow.pl .

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera" zostanie przeprowadzona w dniu 19 lipca 2012 r. w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2012 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10 czerwca 2011 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera".

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym od 21 października 2010 r.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199. poz 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XII/127/11 z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera".

Szczegółowe granice obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek dostępny również na stronie internetowej http://planowanie.um.krakow.pl/
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik podawczy - pok. 10) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 11 lipca 2011 r.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko /lub nazwę wnioskodawcy/, adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek. Do wniosku można dołączyć kserokopię wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej z oznaczeniem terenu, którego dotyczy wniosek.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w brzmieniu obowiązującym od 21 października 2010 r.

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr XVI/282/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr XIV/238/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 3. Uchwała Nr XIV/239/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 4. Uchwała Nr XIV/240/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 5. Uchwała Nr XIV/241/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 6. Uchwała Nr XIV/242/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 7. Uchwała Nr XIV/243/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 8. Uchwała Nr XIV/244/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 9. Uchwała Nr XIV/245/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 10. Uchwała Nr XIV/246/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 11. Uchwała Nr XIV/247/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 12. Uchwała Nr XIV/248/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 13. Uchwała Nr XIV/249/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 14. Uchwała Nr XIV/250/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 15. Uchwała Nr XIV/251/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 16. Uchwała Nr XIV/252/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 17. Uchwała Nr XIV/253/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 18. Uchwała Nr XIV/254/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 19. Uchwała Nr XIV/255/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 20. Uchwała Nr XIV/256/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 21. Uchwała Nr XIV/257/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 22. Uchwała Nr XIV/258/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 23. Uchwała Nr LIX/814/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera" (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2013 r. stwierdzający nieważność uchwały w sprawie uchwalenia planu - prawomocny od dnia 15 stycznia 2015 r.):


  dokument pdf-tekstTreść uchwały


 24. Uchwała Nr XII/127/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 1359/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera" (Druk nr 286):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 2. Zarządzenie Nr 1109/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 3. Zarządzenie Nr 1110/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 4. Zarządzenie Nr 1111/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia


 5. Zarządzenie Nr 1112/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia


 6. Zarządzenie Nr 1113/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia


 7. Zarządzenie Nr 1114/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia


 8. Zarządzenie Nr 1115/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia


 9. Zarządzenie Nr 1116/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia


 10. Zarządzenie Nr 1117/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia


 11. Zarządzenie Nr 1118/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia


 12. Zarządzenie Nr 1119/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia


 13. Zarządzenie Nr 1120/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia


 14. Zarządzenie Nr 1121/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia


 15. Zarządzenie Nr 1122/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia


 16. Zarządzenie Nr 1123/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia


 17. Zarządzenie Nr 1124/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia


 18. Zarządzenie Nr 1125/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia


 19. Zarządzenie Nr 1126/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia


 20. Zarządzenie Nr 1127/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia


 21. Zarządzenie Nr 1128/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia


 22. Zarządzenie Nr 1129/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia


 23. Zarządzenie Nr 1130/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia


 24. Zarządzenie Nr 2648/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 25. Zarządzenie Nr 2526/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 września 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*

 26. Zarządzenie Nr 1086/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 40/2015 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2015 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera" (Druk nr 286):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 19/2015 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2015 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera" (Druk nr 287):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 3. Opinia Nr 20/2015 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2015 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera" (Druk nr 288):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 4. Opinia Nr 21/2015 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2015 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera" (Druk nr 289):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 5. Opinia Nr 22/2015 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2015 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera" (Druk nr 290):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 6. Opinia Nr 23/2015 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2015 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera" (Druk nr 291):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 7. Opinia Nr 24/2015 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2015 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera" (Druk nr 292):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 8. Opinia Nr 25/2015 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2015 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera" (Druk nr 293):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 9. Opinia Nr 26/2015 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2015 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera" (Druk nr 294):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 10. Opinia Nr 27/2015 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2015 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera" (Druk nr 295):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 11. Opinia Nr 28/2015 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2015 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera" (Druk nr 296):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 12. Opinia Nr 29/2015 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2015 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera" (Druk nr 297):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 13. Opinia Nr 30/2015 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2015 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera" (Druk nr 298):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 14. Opinia Nr 31/2015 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2015 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera" (Druk nr 299):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 15. Opinia Nr 32/2015 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2015 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera" (Druk nr 300):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 16. Opinia Nr 33/2015 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2015 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera" (Druk nr 301):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 17. Opinia Nr 34/2015 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2015 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera" (Druk nr 302):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 18. Opinia Nr 35/2015 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2015 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera" (Druk nr 303):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 19. Opinia Nr 36/2015 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2015 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera" (Druk nr 304):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 20. Opinia Nr 37/2015 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2015 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera" (Druk nr 305):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 21. Opinia Nr 38/2015 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2015 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera" (Druk nr 306):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 22. Opinia Nr 39/2015 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2015 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera" (Druk nr 307):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 23. Opinia Nr 116/2012 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 14 maja 2012 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Filtrowa":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 24. Opinia Nr 149/2012 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2012 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera" (Druk nr 956):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 25. Opinia Nr 119/2012 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2012 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo góryPowrótPowrót do obowiązującej wersji planu  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip