Obowiązujący plan MYŚLIWSKA Logo
 

UWAGA:
1) Część planu utraciła moc obowiązywania w dniu 20 kwietnia 2019 r. wraz z wejściem w życie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ"Odnośnik do planu
2) W obszarze planu sporządzane są dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
1. "ZAKOLE WISŁY"przekierowanie do strony planu   2. "REJON ULICY PRZEWÓZ"przekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia planu - 256,8 ha (155,5 ha od dnia 20 kwietnia 2019 r.)
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XIII Podgórze

LokalizacjaUCHWAŁA NR CXIV/1540/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MYŚLIWSKA" w Krakowie - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 570, poz. 4389 z dnia 4 listopada 2010 r.

Plan obowiązuje od dnia 5 grudnia 2010 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 5 MB)
- zaktualizowany na dzień 20 kwietnia 2019 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 4 MB)
- zaktualizowany na dzień 20 kwietnia 2019 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 7 MB)
- uchwalony w dniu 20 października 2010 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 8 MB)
- uchwalony w dniu 20 października 2010 r.

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 20 października 2010 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGOo NR 570, poz. 4389 z dnia 4 listopada 2010 r. - ogłoszenie uchwały Nr CXIV/1540/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznych


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
ASTA - PLAN PRACOWNIA URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA w Krakowie

Plan ma na celu realizację działań samorządu związanych z rozwojem funkcji mieszkaniowych i infrastruktury społecznej, nadążających za zwiększonymi potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców. Pozwoli zrealizować w tym obszarze priorytetowe cele Miasta w tej dziedzinie: poprawę standardów życia w zabudowie istniejącej i intensywny rozwój nowego budownictwa mieszkaniowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustabilizuje zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, kształtowanie przestrzeni publicznych i systemów zieleni, prawidłową obsługę komunikacyjną i powiązania z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip