Obowiązujący plan REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ Logo
 

UWAGA:

1) Wyrokiem z dnia 6 marca 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt: II SA/Kr 1242/19) po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Nr XII/191/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ”, stwierdził nieważność załącznika nr 1 zaskarżonej uchwały w odniesieniu do obszaru oznaczonego symbolem ZP2 w zakresie terenu objętego uchwałą Nr 103 Rady Narodowej Miasta Krakowa z dnia 28 maja 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz lokalnych miejskich (Dziennik Urzędowy Województwa Krakowskiego Nr 10 pozycja 84), którą zaliczono ulicę Lasówka o długości 0,5 km i powierzchni 2,7 ha do dróg lokalnych miejskich.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
Powyższe orzeczenie nie jest prawomocne.


2) W dniu 20 kwietnia 2019 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utracił moc obowiązywania w części miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "MYŚLIWSKA"Odnośnik do planu (w całości wraz z wejściem w życie planu "ZAKOLE WISŁY" w dniu 14 grudnia 2019 r.)

 

Powierzchnia planu - 57,8 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnice: V Krowodrza i VII Zwierzyniec

LokalizacjaUCHWAŁA NR XII/191/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2019 r., poz. 2717.

Plan obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2019 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 10 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 27 marca 2019 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2019 r., poz. 2717 - ogłoszenie uchwały Nr XII/191/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)
plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNdokument pdf-tekst


PROGNOZA oddziaływania na środowisko (ok. 6 MB)

dokument pdf-rysunek


Załącznik graficzny do prognozy (ok. 17 MB)

dokument pdf-tekst


EKOFIZJOGRAFIA (ok. 3 MB)

dokument pdf-rysunek


Załącznik graficzny do ekofizjografii (ok. 10 MB)strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu /
Stenogramy z dyskusji publicznych i sesji RMK dot. planu

strona bip

PRZYDATNE LINKI (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadził
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip