Historia sporządzenia planu WIELICKA - WSCHÓD Logo
 

Powierzchnia planu - 56,8 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnice: XII Bieżanów-Prokocim i XIII Podgórze

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 26 czerwca 2013 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXVII/1131/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WIELICKA - WSCHÓD" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 9 lipca 2013 r., poz. 4391 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 20 października 2006 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan ma na celu uporządkowanie terenu, który w Studium określony został jako obszar o przeważającej funkcji usług komercyjnych. Jego sporządzenie umożliwi racjonalne zagospodarowanie wolnej przestrzeni oraz przekształcenia terenów wykorzystywanych obecnie w sposób niezgodny z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Pozwoli ponadto zapewnić prawidłową obsługę komunikacyjną obszaru poprzez rozbudowę i modernizację układu komunikacyjnego".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z późn. zm.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

PowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip