Obowiązujący plan WIELICKA - WSCHÓD Logo
 


UWAGA: W dniu 9 sierpnia 2013 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utraciła moc obowiązywania część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla TRASY NOWOPŁASZOWSKIEJOdnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 56,8 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnice: XII Bieżanów - Prokocim i XIII Podgórze

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXXVII/1131/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WIELICKA - WSCHÓD" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 9 lipca 2013 r., poz. 4391.

Plan obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2013 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 10 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 10 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą w sprawie uchwalenia planu

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 9 lipca 2013 r., poz. 4391 - ogłoszenie uchwały Nr LXXVII/1131/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar.


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan ma na celu uporządkowanie terenu, który w Studium określony został jako obszar o przeważającej funkcji usług komercyjnych. Umożliwi racjonalne zagospodarowanie wolnej przestrzeni oraz przekształcenia terenów wykorzystywanych obecnie w sposób niezgodny z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Pozwoli ponadto zapewnić prawidłową obsługę komunikacyjną obszaru poprzez rozbudowę i modernizację układu komunikacyjnego.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip