Obowiązujący plan PARK RZECZNY DRWINKA Logo
 

UWAGA:

1) Od dnia 12 września 2018 r. w obszarze planu obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA - ETAP A" (Obszary: 26, 122, 125, 128, 129)przekierowanie do strony planu
2) Od dnia 14 marca 2017 r. w obszarze planu obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
"PARK RZECZNY DRWINKA - BOCHENKA"przekierowanie do strony planu   i   "PARK RZECZNY DRWINKA - PODEDWORZE"przekierowanie do strony planu
3) Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LXIV/821/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PARK RZECZNY DRWINKA" w części, tj.:
1. § 23 ust. 1 uchwały w zakresie słów: "obiekty i"; § 23 ust. 1 pkt 1 uchwały w zakresie słów:"hale i", "i hotelowym"; § 23 ust. 1 pkt 2 uchwały w zakresie słów: "i pod kubaturowe obiekty"; § 26 ust. 1 pkt 2 uchwały w zakresie słów: "gabinetem odnowy biologicznej";
2. ustaleń rysunku planu, w zakresie jakim odnoszą się one do terenów oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, U, 1US, 2US, 1ZPU, 2ZPU, 3ZPU, 4ZPU, 5ZPU, 6ZPU;
3. wyłącznie tych ustaleń tekstu uchwały w zakresie w jakim odnoszą się do terenów oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, U, 1US, 2US, 1ZPU, 2ZPU, 3ZPU, 4ZPU, 5ZPU, 6ZPU.

 

Powierzchnia planu - 49,6 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnice: XI Podgórze Duchackie i XII Bieżanów - Prokocim

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXIV/821/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PARK RZECZNY DRWINKA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 83, poz. 569 z dnia 20 lutego 2009 r.

Plan obowiązuje od dnia 23 marca 2009 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 10 MB)
- zaktualizowany na dzień 12 września 2018 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 10 MB)
- zaktualizowany na dzień 12 września 2018 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 3 MB)
- uchwalony w dniu 4 lutego 2009 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 9 MB)
- uchwalony w dniu 4 lutego 2009 r.

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 4 lutego 2009 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 83, poz. 569 z dnia 20 lutego 2009 r. - ogłoszenie uchwały Nr LXIV/821/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lutego 2009 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
MGGP S.A. BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO w Tarnowie

Plan o charakterze ochronnym, obejmuje obszar włączony w system parków rzecznych i parków miejskich.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip