Obowiązujący plan CMENTARZ GRĘBAŁÓW Logo
 

UWAGA: W części obszaru planu przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁOWIŃSKIEGO"Przekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia planu - 42,2 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie

LokalizacjaUCHWAŁA NR XXXV/453/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CMENTARZ GRĘBAŁÓW" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 174, poz. 1009 z dnia 12 marca 2008 r.

Plan obowiązuje od dnia 12 kwietnia 2008 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 5 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 5 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 27 lutego 2008 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 174, poz. 1009 z dnia 12 marca 2008 r. - ogłoszenie uchwały Nr XXXV/453/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia planu (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznych


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Kierunki rozwoju cmentarnictwa zostały określone Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CXIX/1050/98 z dnia 3 czerwca 1998 roku. Jednym z kierunków rozwoju inwestycji cmentarnych jest poszerzenie istniejących cmentarzy w tym cmentarza Grębałów.
Plan dla obszaru "Cmentarz Grębałów" ma na celu realizację działań samorządu w zakresie ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa jak i wyżej przywołanej Uchwały. Pozwoli na przeciwdziałanie, możliwej do zaistnienia w nieodległej przyszłości, sytuacji braku miejsc grzebalnych w obszarze Gminy Miejskiej Kraków.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno - przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-06-07 13:22:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-24 12:40:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-25 12:17:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-06 12:55:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 13:34:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-12-31 12:42:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-11-14 14:13:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-05-22 10:27:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-05 13:39:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-07 09:57:44
TOMASZ GDULA
 Edycja