Wersja dokumentu z dnia 2020-04-23 14:12:08
logoAdres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków

UWAGA WAŻNE!
Prosimy o dokładne przeczytanie treści poniższych komunikatów:

OGŁOSZENIA dotyczące procedur planistycznych dla poszczególnych sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

(Odnośnik do ogłoszeń - aktualizacja 23.04.2020 r. ->)

Od dnia 16 marca do odwołania, budynek przy ul. Mogilskiej 41 jest zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta.
Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miasta Krakowa będzie można złożyć elektronicznie (np. poprzez ePUAP), bądź poprzez wrzucenie specjalnej koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do urzędu w wyznaczonych lokalizacjach
(Informacja UMK i lista lokalizacji pojemników ->)

Informacja planistyczna dostępna telefonicznie pod numerem 12 616 8502

1. SPOSOBY SKŁADANIA WNIOSKÓW/UWAG  (-> skrót do informacji i wzory do pobrania)

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  (-> skrót do informacji)

3. INFORMACJE O OPŁATACH SKARBOWYCH - sprawy załatwiane w Wydziale Planowania Przestrzennego
  (-> skrót do informacji o opłatach)


1. SPOSOBY SKŁADANIA WNIOSKÓW/UWAG - wzory do pobrania

Wnioski lub uwagi można składać:

- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa - od 16.03.2020 r. tylko poprzez wrzucenie specjalnej koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do urzędu (Informacja UMK i lista lokalizacji pojemników ->)

- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,

- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.• wniosek do sporządzanego planu   lub   uwaga do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu (-> Procedura BP-1)
(Bez opłaty)
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:


wzór wniosku/uwagi - rozszerzenie docwzór wniosku / uwagi do pobrania

   lub:

Odnośnik do ePUAP
- odnośnik do karty usługi - wnioski / uwagi do planu
• wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (-> Procedura BP-2)
(Bez opłaty)
Przyjmowanie wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:Odnośnik do ePUAP
- odnośnik do karty usługi - wnioski / uwagi do planu
• wypis i wyrys (-> Procedura BP-3)

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa:

(Podlega opłacie skarbowej -> informacje o opłatach skarbowych - poniżej ->)


wzór wniosku - rozszerzenie docwzór wniosku o wypis i wyrys do pobrania

   lub:

Odnośnik do ePUAP
- odnośnik do karty usługi - wypis i wyrys
• zaświadczenie (-> Procedura BP-4)

z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego ze względu na wymogi przepisów prawa lub posiadanie interesu prawnego:

(Podlega opłacie skarbowej -> informacje o opłatach skarbowych - poniżej ->)

WAŻNE!: potwierdzenie opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia


wzór wniosku - rozszerzenie docwzór wniosku o wydanie zaświadczenia celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego (załącznik nr 1) do pobrania

wzór wniosku - rozszerzenie docwzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie miejscowym / w studium (załącznik nr 2) do pobrania

   lub:

Odnośnik do ePUAP
- odnośnik do karty usługi - zaświadczenie
• Zapoznanie się z treścią studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez osoby ze szczególnymi potrzebami (-> Procedura BP-5)
(Bez opłaty)


wzór wniosku/uwagi - rozszerzenie docwzór wniosku do pobrania
• wniosek o udostępnienie informacji publicznej wg (-> Procedury OR-2)
(Bez opłaty)
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Urząd Miasta Krakowa:


wzór wniosku - rozszerzenie pdfwzór wniosku do pobrania

   lub formularz elektroniczny wniosku o udostępnienie informacji publicznej - Odnośnik do stronystrona bip

_do górydo góry


2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informuje się, że administratorem, czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosków albo uwag składanych do: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.


PROCEDURY BP-1 i BP-2


Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.
2. Dane osobowe będą wykorzystywane na potrzeby załatwienia sprawy, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnymi i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
3. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być radni miejscy.
5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji składanych wniosków/uwag.
7. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, przetwarzanych danych osobowych.
8. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa, w oparciu o które realizowane są ustawowe zadania Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa.


PROCEDURY BP-3, BP-4 i BP-5

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.
2. Dane osobowe będą wykorzystywane na potrzeby załatwienia sprawy, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnymi i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
3. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji składanych wniosków.
6. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, przetwarzanych danych osobowych.
7. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa, w oparciu o które realizowane są ustawowe zadania Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa.


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, e-mail: iod@um.krakow.pl.

_do górydo góry

3. OPŁATY SKARBOWE

Podstawa prawna: Ustawa o opłacie skarbowej

 • za wydanie wypisu i wyrysu

z planu miejscowego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:


od wypisu:
30 zł do 5 stron
50 zł powyżej 5 stron

od wyrysu:
20 zł za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4
nie więcej niż 200 zł

W przypadku wypisu/wyrysu opłata zostaje określona przez inspektora rozpatrującego wniosek.
O wysokości opłaty Wnioskujący zostanie poinformowany stosownym wezwaniem.


O wysokości tej opłaty można dowiadywać się również telefonicznie pod nr 12 616 85 02.
Potwierdzenie zapłaty należnej opłaty skarbowej należy:

- przesłać pocztą (podając sygnaturę sprawy) na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków lub
- przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: bp.umk@um.krakow.pl (podając sygnaturę sprawy)• za wydanie zaświadczenia - 17 zł

zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego
ze względu na wymogi przepisów prawa lub posiadanie interesu prawnego:

Rozpatrzenie podania o wydanie zaświadczenia, zgodnie z Procedurą zewnętrzną BP-4, winno być poprzedzone uiszczeniem z góry opłaty skarbowej.

W związku z tym, potwierdzenie zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy UMK:

Nr 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
- PKO Bank Polski S.A.

_do górydo góry

Strona Planowanie Przestrzennestrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-02 14:01:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-07-02 13:59:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-07-02 10:33:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-07-02 10:02:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-06-30 08:11:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-06-30 08:02:12
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-06-29 12:48:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-06-02 11:34:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-27 15:22:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-22 19:43:12
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-06 12:40:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-30 14:43:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-23 14:20:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-23 14:12:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-15 14:47:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-15 13:45:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-14 09:19:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-09 13:12:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-09 12:00:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-02 08:30:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-26 08:51:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-16 10:14:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-16 10:07:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-13 13:58:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-13 13:57:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-03 10:18:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-12 08:43:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-12 08:38:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-12 08:37:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-23 08:51:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-16 12:22:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-01 14:41:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-09-30 15:24:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-09-30 12:36:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-09-30 12:01:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-09-18 10:16:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-09-17 14:26:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-09-06 09:54:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-12 13:59:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-06-28 14:08:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-06-24 08:21:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-06-05 10:29:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-06-05 10:29:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-06-05 10:28:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-06-05 10:22:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-06-05 10:21:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-06-05 08:51:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-04-02 11:50:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-04-02 11:48:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 12:26:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-02 08:51:11
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-12-31 11:01:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-12-31 11:00:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-12-28 07:34:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-12-20 12:42:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-09-13 11:13:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-08-20 11:59:41
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-05-30 09:48:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-05-29 11:42:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-05-29 11:41:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-05-29 11:36:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-05-25 12:32:04
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-05-25 12:31:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-05-18 15:06:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-05 13:00:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-19 13:10:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-19 07:51:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-16 15:12:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-13 15:06:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-13 15:03:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-09-26 08:14:18
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-03-13 12:31:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-02-16 10:02:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-02-16 10:01:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-01-26 10:02:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-01-26 10:00:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-01-26 09:52:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-01-26 09:50:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-01-11 10:07:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-01-11 09:58:04
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-04-18 12:37:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-04-18 12:35:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-04-18 12:33:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-04-18 12:03:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-04-18 11:52:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-04-18 11:49:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-03-31 13:34:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-03-31 13:05:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-03-31 13:04:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-03-31 12:39:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-03-31 12:38:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-03-31 12:37:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-01-08 13:36:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-01-04 07:52:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-01-04 07:52:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-12-30 10:01:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-10-27 14:44:48
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2015-09-16 11:52:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-08-20 13:17:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-25 11:37:12
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-04 10:31:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-12-23 12:27:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-11-06 08:11:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-05-06 09:46:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-01-29 12:16:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-12-05 15:17:04
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-12-05 15:14:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-06-04 12:16:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-11-23 12:25:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-11-22 15:15:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-25 11:21:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-25 11:19:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-25 11:12:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-04-27 08:11:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-06-22 15:09:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2009-03-04 15:09:47
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-04 15:09:39
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-07-03 08:13:43
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-02-11 12:16:45
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-08 10:31:07
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-08 10:30:08
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-08 10:21:57
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-04 13:03:05
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-17 12:52:50
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-17 12:51:35
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-16 10:54:54
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-11 14:36:26
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-11 14:35:35
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-11 14:35:16
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-12-01 11:07:53
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-11-29 09:25:50
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-11-28 18:09:59
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-11-28 18:09:15
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-11-22 13:38:17
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-11-20 17:05:06
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-11-20 17:04:54
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja