Katalog usług

 

W związku z nowelizacją ustawy o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne udostępniamy klientom Urzędu możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP posortowanych alfabetycznie według Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa realizujących daną usługę:


Legenda:

 

- Usługa realizowana w całości drogą elektroniczną

- Usługa realizowana częściowo drogą elektroniczną

- Pismo, zgodnie z przepisami szczególnymi, nie wymagaja podpisu

 

Informacja na temat liczby realizowanych usług:

 

Liczba usług realizowanych drogą elektroniczną: 115 (w tym: liczba usług realizowanych w całości drogą elektroniczną - 64; usług realizowanych częściowo drogą elektroniczną: 51)


WAŻNE!


Przed wysłaniem wniosku przez platformę ePUAP prosimy zapoznać się z wymaganiami dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta Krakowa.

Wydział Architektury i Urbanistyki

AU-1: Ustalanie warunków zabudowy

AU-2: Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

AU-3: Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

AU-4: Pozwolenie na budowę, Zmiana pozwolenia na budowę

AU-5: Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora

AU-6: Pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych

AU-7: Wydanie dziennika budowy/rozbiórki

AU-8: Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
AU-9: Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
AU-10: Zgłoszenie budowy - wykonania robót budowlanych

AU-11: Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

AU-12: Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

AU-13: Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego lub lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne

AU-14: Pozwolenie na budowę obiektu zniszczonego w wyniku działania żywiołu
AU-15: Pozwolenie na rozbiórkę obiektu zniszczonego w wyniku działania żywiołu
AU-16: Zgłoszenie odbudowy obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

AU-17: Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

Wydział Kontroli Wewnętrznej

BK-1 Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

BK-2 Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

Wydział Planowania Przestrzennego

BP-1: Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

BP-2: Wnioski o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

BP-3: Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

BP-4: Zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego ze względu na wymogi przepisów prawa lub posiadanie interesu prawnego.

Wydział Finansowy

Przesłanie wadium w postaci elektronicznej

Wydział Geodezji

GD-13: Wydawanie zaświadczeń o położeniu budynku

Wydział Ds. Turystyki

WT-1: Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

WT-2: Wydawanie wydawnictw promocyjnych

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

KM-1: Rejestracja pojazdów nowych

KM-2: Rejestracja pojazdów używanych zarejestrowanych na terenie RP

KM-5: Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu na wniosek właściciela pojazdu

KM-6 Wymiana Dowodu Rejestracyjnego w związku z:

1) brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego

2) zmianą danych osobowych

KM-7: Wyrejestrowanie pojazdu

KM-9: Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela w celu umożliwienia:

1) wywozu pojazdu za granicę,

2) przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP,

3) przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy.

KM-14: Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy

KM-15: Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz przywrócenie:

1) samochody ciężarowe oraz przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony

2) ciągniki samochodowe

3) pojazdy specjalne

4) autobusy

KM-17: Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

KM-18: Wydanie wtórnika:

a) prawa jazdy,

b) pozwolenia do kierowania tramwajem.

KM-19: Wymiana prawa jazdy

KM-20: Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy

KM-21 Profil kandydata na kierowcę (PKK)

KM-22 Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego (wymiana prawa jazdy)

KM-23 Wydawanie prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem/wydanie prawa jazdy (zmiana danych)

KM-24 Zwrot zatrzymanego lub cofniętego prawa jazdy

KM-36: Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

KM-38: Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

KM-39: Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób– udzielonej przed dniem 15.08.2013 r.

KM-40: Wydanie dodatkowych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób – udzielonej przed dniem 15.08.2013 r.

KM-41: Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób lub wydanie wypisu w przypadku utraty – udzielonej przed dniem 15.08.2013 r.

KM-42: Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

KM-49: Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców niepowodująca rozszerzenia zakresu szkolenia

KM-50: Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Kancelaria Prezydenta

KP-2: Udzielanie przez Prezydenta Miasta Krakowa wsparcia (patronat honorowy, członkostwo w komitecie honorowym) przedsięwzięciom i wydarzeniom

KP-3: Nadawanie przez Prezydenta Miasta Krakowa Odznaki Honoris Gratia

KP-5: Wydanie zgody na udostępnienie/wykorzystanie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

OC-2: Udzielenie zezwolenia na organizowanie imprezy masowej na terenie Miasta Krakowa

Wydział Organizacji i Nadzoru

OR-2: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek w Urzędzie Miasta Krakowa

Wydział Podatków i Opłat

PD-4: Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających takiej osobowości

PD-16: Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych

Wydział Spraw Administracyjnych

SA-1: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (kat. A-detal)

SA-2: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% oprócz piwa oraz powyżej 18%, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (kat. ABC- detal)

SA-3: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa oraz powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (kat. ABC- gastronomia)

SA-4: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (katering)

SA-5: Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach (kat. ABC)

SA-6: Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

SA-7: Postępowanie dotyczące opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

SA-10: Wydawanie dowodów osobistych

SA-11: Wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

SA-12: Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

SA-13: Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego i czasowego

SA-14: Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

SA-15: Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego (nie dotyczy cudzoziemców)

SA-16: Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (nie dotyczy cudzoziemców)

SA-17: Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (nie dotyczy cudzoziemców)

SA-18: Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi

SA-25: Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcy wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa

SA-27 Wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków wyborcy posiadającego obywatelstwo polskie, na jego wniosek

SA-28: Udostępnienie rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków

SA-30: Dopisywanie do spisu wyborców

SA-43: Wydanie zezwolenia na wjazd i postój pojazdu na drogach wewnętrznych Rynku Głównego, Małego Rynku, placu Szczepańskiego oraz placu Wolnica

SA-53: Wydawanie decyzji o pozwoleniu na sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa

SA-54: Przyjmowanie i wydawanie rzeczy znalezionych. Udzielanie informacji na temat rzeczy znalezionych

SA-56: Wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

SA-57: Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb

Wniosek do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów

Krakowskie Centrum Świadczeń

SO-1: Świadczenie rodzicielskie

SO-8: Specjalny zasiłek opiekuńczy

SO-10: Świadczenie wychowawcze

SO-12: Ustalanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych

SO-18: Zasiłek pielęgnacyjny

SO-19: Świadczenie pielęgnacyjne

SO-20: Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

SO-22: Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

SO-26: Jednorazowa ustawowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (BECIKOWE)

SO-27: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

SO-28: Krakowska Karta Rodzinna 3+

SO-29: Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – Za Życiem

Urząd Stanu Cywilnego

SC-14: Uzupełnienie aktów stanu cywilnego

SC-15: Sprostowanie aktów stanu cywilnego

SC-18: Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego

SC-22: Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym

SC-29: Zgłoszenie urodzenia w formie dokumentu elektronicznego

Wydział Kształtowania Środowiska

WS-5: Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu.

WS-20: Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów usuwanych w związku z inwestycją prowadzoną przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

WS-21: Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych usuwanych z przyczyn nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

WS-27: Wpis (skreślenie wpisu), zmiana danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

WS-56: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

WS-57: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w przypadku wniosku o ustalenie zakresu raportu

WS-58: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

WS-62: Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko - przydomowa oczyszczalnia ścieków

WS-66: Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych

WS-68: Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

WS-89: Udostępnianie informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, podlegającej nieodpłatnemu wykorzystaniu

WS-90: Zgłoszenie projektu robót geologicznych dotyczącego:

a) wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi,

b) wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę na obszarach górniczych utworzonych w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych

WS-92: Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej lub jej zmian (w formie dodatku).

WS-112: Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej sporządzonej w przypadku:

1) wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów podziemnych,

2) wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,

3) likwidacji otworu wiertniczego.