Historia sporządzenia planu LAS WOLSKI Logo

Powierzchnia planu - 475,8 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 9 czerwca 2010 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CIII/1385/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LAS WOLSKI" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 352, poz. 2426 z dnia 9 lipca 2010 r. - weszła w życie w dniu 9 sierpnia 2010 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan mający na celu realizację zasady zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego obszaru. W granicach planu znajdują się rezerwaty przyrody "Panieńskie Skały", "Skały Przegorzalskie", "Bielańskie Skały". Jest to teren tradycyjnych spacerów i rekreacji mieszkańców Krakowa, z tych też względów wymagający ochrony i szczególnie pieczołowitej kontroli przyszłego sposobu zagospodarowania. W obszarze planu znajduje się także otulina Lasu Wolskiego stanowiąca formę przejściową między lasem a terenami zurbanizowanymi. Urbanizacja tego terenu spowodowałby zmianę stosunków wodnych, nasilenie zjawiska wietrzenia gleby i pojawiania się osuwisk oraz degradację najcenniejszych przyrodniczo obszarów miasta".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 2 lutego 2007 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 12 marca 2007 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 732/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2007 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 5 czerwca 2009 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 16 czerwca do 14 lipca 2009 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 23 czerwca 2009 r.
 7. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 3 sierpnia 2009 r.
 8. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 1840/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 sierpnia 2009 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 203/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 17 lutego 2010 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 11. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 31 marca 2010 r. - drugie czytanie projektu uchwały - głosowanie nad uchwaleniem planu zostało odroczone.
 12. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 9 czerwca 2010 r. - głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr CIII/1385/10 w sprawie uchwalenia planu.
 13. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 352, poz. 2426 z dnia 9 lipca 2010 r.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(2) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 203/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r.

DRUK NR 1512:
- w dniu 17 lutego 2010 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 31 marca 2010 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada odroczyła głosowanie nad uchwaleniem planu,
- w dniu 9 czerwca 2010 r. - głosowanie
nad uchwaleniam planu - Rada podjęła uchwałę Nr CIII/1385/10 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)


PROJEKT PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały:


dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ WSCHODNIA

dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ ZACHODNIA


PROJEKT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - Załącznik nr 2 do uchwały:


dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ WSCHODNIA

dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ ZACHODNIA


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 3 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 4 do uchwały


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XCII - 17 lutego 2010 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XCVI - 31 marca 2010 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji CIII - 9 czerwca 2010 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 16 czerwca do 14 lipca 2009 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 6 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej (ok. 5 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 23 czerwca 2009 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
UWAGA: Projekt planu został wykonany przez BIURO ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA
- patrz:
zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 16 czerwca do 14 lipca 2009 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 3 MB)
UWAGA: Prognoza oddziaływania na środowisko została wykonana przez BIURO ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA
- patrz:
Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 5 czerwca 2009 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Las Wolski" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa nr CXVIII/1265/06 z dnia 11 października 2006 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Las Wolski",

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Las Wolski", oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do ww. planu - w dniach od 16 czerwca 2009 r. do 14 lipca 2009 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

poniedziałki: 14:30 - 16:30,
wtorki, środy, czwartki i piątki: 13:00 - 15:00.

Obszar objęty sporządzanym planem obejmuje tereny Lasu Wolskiego wraz z częścią jego otuliny po północnej stronie.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument jpg-rysunek
Projekt planu (w tym granice planu) będzie udostępniony także na stronie internetowej: http://planowanie.um.krakow.pl

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2009 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 23 czerwca 2009 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, Sala Obrad, początek o godz. 14:30.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Las Wolski",
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2009 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 2 lutego 2007 r.

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Las Wolski".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr CXVIII/1265/06 z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Las Wolski".

Obszar objęty sporządzanym planem obejmuje teren Lasu Wolskiego wraz z częścią jego otuliny po północnej stronie.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny załącznik graficznydokument jpg-rysunek
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie  w Urzędzie Miasta Krakowa, w Punkcie Obsługi Mieszkańców w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 13) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 12 marca 2007 roku.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr CIII/1385/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Las Wolski":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr CXVIII/1265/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Las Wolski":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 203/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Las Wolski":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia


 2. Zarządzenie Nr 1840/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Las Wolski":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 732/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Las Wolski":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 217/2010 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2010 r. dotycząca projektu uchały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Las Wolski" (Druk nr 1512):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 140/2008 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2008 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Las Wolski":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo góryOdnośnik do listy planów sporządzanychPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip