Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Płaszów - Rybitwy – Projekt planu

 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasadyProjekty planu i infrastruktury technicznej zostały wykonane przez ASTA - PLAN PRACOWNIA URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA w Krakowie (patrz: zasady ponownego wykorzystania)PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA POD GŁOSOWANIE:

DRUK NR 634:
- głosowanie nad uchwaleniem planu w dniu 21 listopada 2012 r. - Rada podjęła uchwałę Nr LXI/859/12 w sprawie uchwalenia planu.dokument pdf-tekstInformacja Prezydenta Miasta Krakowa o zmianach wprowadzonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Płaszów - Rybitwy" (Druk nr 634) w wyniku przegłosowania przez Radę Miasta Krakowa poprawek oraz o wynikach ponowienia niezbędnych czynności proceduralnych na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu - tekst ujednolicony)

dokument pdf-tekstUzasadnienie do projektu uchwały


PROJEKT RYSUNKU PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (podzielony na 4 części):


CZĘŚĆ 1 (PDF ok. 15 MB) CZĘŚĆ 2 (PDF ok. 13 MB) CZĘŚĆ 3 (PDF ok. 16 MB) CZĘŚĆ 4 (PDF ok. 15 MB)


PROJEKT RYSUNKU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - Załącznik nr 2 do uchwały (podzielony na 4 części):


CZĘŚĆ 1 (PDF ok. 5 MB) CZĘŚĆ 2 (PDF ok. 5 MB) CZĘŚĆ 3 (PDF ok. 7 MB) CZĘŚĆ 4 (PDF ok. 6 MB)


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 3 do uchwały - do tekstu ujednoliconego (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresie infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 4 do uchwały - do tekstu ujednoliconego


strona bipStenogram z sesji LXI - 21 listopada 2012 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący końcowego czytania projektu uchwały i głosowania na uchwaleniem planuPROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY W CZĘŚCI DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 6 sierpnia do 4 września 2012 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)


PROJEKT RYSUNKU PLANU (podzielony na 4 części):


CZĘŚĆ 1 (PDF ok. 15 MB) CZĘŚĆ 2 (PDF ok. 13 MB) CZĘŚĆ 3 (PDF ok. 16 MB) CZĘŚĆ 4 (PDF ok. 15 MB)


PROJEKT RYSUNKU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (podzielony na 4 części):


CZĘŚĆ 1 (PDF ok. 5 MB) CZĘŚĆ 2 (PDF ok. 5 MB) CZĘŚĆ 3 (PDF ok. 6 MB) CZĘŚĆ 4 (PDF ok. 6 MB)


dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(3) przeprowadzonej w dniu 21 sierpnia 2012 r. (wyłączona jawność)*PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA - Zarządzeniem Nr 378/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 lutego 2012 r.

DRUK NR 634:
- pierwsze czytanie projektu uchwały w dniu 7 marca 2012 r.,
- drugie czytanie projektu uchwały w dniu 21 marca 2012 r. - Rada odroczyła głosowanie nad uchwaleniem planu.dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)


PROJEKT RYSUNKU PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (podzielony na 4 części):


CZĘŚĆ 1 (PDF ok. 5 MB) CZĘŚĆ 2 (PDF ok. 5 MB) CZĘŚĆ 3 (PDF ok. 7 MB) CZĘŚĆ 4 (PDF ok. 6 MB)


PROJEKT RYSUNKU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - Załącznik nr 2 do uchwały (podzielony na 4 części):


CZĘŚĆ 1 (PDF ok. 5 MB) CZĘŚĆ 2 (PDF ok. 5 MB) CZĘŚĆ 3 (PDF ok. 7 MB) CZĘŚĆ 4 (PDF ok. 6 MB)


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 3 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresie infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 4 do uchwały


strona bipStenogram z sesji XXXIX - 7 marca 2012 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący pierwszego czytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu

strona bipStenogram z sesji XL - 21 marca 2012 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący drugiego czytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia planuPROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY W CZĘŚCI DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 30 sierpnia do 28 września 2011 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)


PROJEKT RYSUNKU PLANU:


dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ ZACHODNIA (ok. 15 MB)

dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ WSCHODNIA (ok. 15 MB)


PROJEKT RYSUNKU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:


dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ ZACHODNIA (ok. 15 MB)

dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ WSCHODNIA (ok. 12 MB)


dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(2) przeprowadzonej w dniu 20 września 2011 r. (wyłączona jawność)*
* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

strona bipPowrót do strony głównej planu

strona bipPonowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasady