Sporządzany plan WOLA JUSTOWSKA - HAMERNIA Logo
 

link do mapy w Obserwatorium

Powierzchnia planu - 95,2 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnice: V Krowodrza, VI Bronowice i VII Zwierzyniec
Prace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WOLA JUSTOWSKA - HAMERNIA".

Odnośnik do rozpatrzenia wnioskówOdnośnik do strony z ogłoszeniem

Obszary i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Ogłoszenia Prezydenta Miasta    
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan znajduje się w obszarze objętym Planem Generalnym lotniska Kraków - Balice na lata 2016 - 2036, określającym kierunki jego rozwoju. Dla przedmiotowego obszaru, zgodnie z art. 55 ust. 9 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2018 poz. 1183 z późn. zm.) istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego. Plan miejscowy obszaru "Wola Justowska - Hamernia" obejmuje tereny o wysokich wartościach historycznych i przyrodniczych. Do celów planu miejscowego należy:
- określenie zasad kształtowania przestrzeni znajdującej się w sąsiedztwie lotniska Kraków - Balice na lata 2016 – 2036 poprzez wprowadzenie odpowiednich parametrów zabudowy,
- stworzenie warunków dla zapewnienia właściwego rozwoju komunikacyjnego zapewniającego właściwą przepustowości dróg w odniesieniu do natężenia ruchu oraz właściwych powiązań komunikacyjnych z terenami sąsiednimi,
- stworzenie warunków dla zapewnienia właściwej ilość miejsc parkingowych obsługujących istniejące obiekty usługowe oraz handlowe,
- kształtowanie nowej zabudowy oraz przestrzeni publicznych w oparciu o przyjętą w Studium politykę,
- stworzenie warunków dla zwiększenia ilość urządzonych ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych, głównie na terenach wzdłuż rzeki Rudawy i ich okolicy,
- ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz naturalnych siedlisk w sąsiedztwie rzeki Rudawy,
- ochrona niezabudowanych terenów zielonych o dużych walorach przyrodniczych oraz widokowych przed zainwestowaniem obiektami kubaturowymi,
- ochrona istniejących terenów obszaru (zabudowanych oraz wolnych od zabudowy) przed zabudową o wysokim wskaźniku intensywności zabudowy negatywnie wpływającej na istniejący charakter zabudowy oraz powodującej dogęszczenie obszaru analizowanego, już znacznie zainwestowanego,
- stworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem integracji terenów zieleni i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Powrót do listy planów sporządzanychPowrót do listy planów sporządzanych  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoPonowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego