Sporządzany plan MYDLNIKI Logo
 

Powierzchnia planu - 145,6 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnic VI Bronowice

LokalizacjaPrace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Termin składania wniosków upłynął z dniem 28 czerwca 2019 r.

Wnioski złożone do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, które zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Obszary i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Uchwały Rady Miasta Ogłoszenia Prezydenta Miasta Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan miejscowy obszaru "Mydlniki" obejmuje tereny cechujące się niską i średnią intensywnością zabudowy. Do celów planu miejscowego należy jego sporządzenie ze względu na przepis art. 55 ust. 9 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r., poz. 1183, 1089, 1637, 1629 oraz z 2019 r. poz. 235), tj. Dla terenów objętych planem generalnym sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnego z zatwierdzonym planem generalnym – jest obowiązkowe (…).

Wnioski do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych