Sporządzany plan MYDLNIKI Logo
 

Powierzchnia planu - 145,6 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnic VI Bronowice

LokalizacjaPrace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MYDLNIKI".

Odnośnik do rozpatrzenia wnioskówstrona bip


Obszary i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Ogłoszenia Prezydenta Miasta Uchwały Rady MiastaFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan miejscowy obszaru "Mydlniki" obejmuje tereny cechujące się niską i średnią intensywnością zabudowy. Do celów planu miejscowego należy jego sporządzenie ze względu na przepis art. 55 ust. 9 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r., poz. 1183, 1089, 1637, 1629 oraz z 2019 r. poz. 235), tj. Dla terenów objętych planem generalnym sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnego z zatwierdzonym planem generalnym – jest obowiązkowe (…).

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych