Sporządzany plan ŻABINIEC Logo
 

Powierzchnia planu - 177,7 ha
Jednostki ewidencyjne: Krowodrza i Śródmieście
Dzielnice: IV Prądnik Biały, V Krowodrza, III Prądnik Czerwony i I Stare Miasto

LokalizacjaPrace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Wnioski złożone do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, które zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Obszary i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Ogłoszenia Prezydenta Miasta Uchwały Rady Miasta Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan miejscowy obszaru "Żabiniec" obejmuje wiele obiektów użyteczności publicznej o zasięgu oddziaływania ogólnomiejskim, regionalnym i ponadregionalnym. Jest to plan miejscowy o charakterze głównie porządkującym i inwestycyjnym, mający ważne znaczenie dla zachowania i kształtowania ładu przestrzennego Krakowa i jego atrakcyjności.
Do celów planu miejscowego obszaru "Żabiniec" należy:
- stworzenie warunków dla zapewnienia właściwego rozwoju komunikacyjnego wewnątrz obszaru oraz powiązań komunikacyjnych z terenami sąsiednimi;
- poprawa warunków życia poprzez kształtowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych;
- uporządkowanie przestrzenne obszaru – w szczególności zaniedbanych terenów w rejonie terenów kolejowych;
- kształtowanie nowej zabudowy oraz przestrzeni publicznych w oparciu o przyjętą w Studium politykę architektoniczną;
- stworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem integracji terenów zieleni i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Wnioski do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych